Uchwała nr 72/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie wobec wydziałów: Inżynierii Lądowej, Inżynierii Produkcji, Inżynierii Środowiska, Mechatroniki, Transportu oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku od ustaleń uchwały nr 47/XLV/2003 Senatu PW

Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 lit. e Statutu PW, w związku z pkt 11 "Wymiaru i warunków obniżania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2003/04", na wniosek dziekanów wydziałów: Inżynierii Lądowej, Inżynierii Produkcji, Inżynierii Środowiska, Mechatroniki i Transportu oraz dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku, wyraża zgodę na odstąpienie wobec tych wydziałów i kolegium w roku akademickim 2003/04 od ustaleń punktów 6 i 10 załącznika do uchwały nr 47/XLV/2003 w następujący sposób:

1.

W odniesieniu do Wydziału Inżynierii Lądowej:

 

pkt 6 lit. a

- współczynnik godzin obliczeniowych obniża się z 1.5 do 1.3,

 

pkt 6 lit. b

- współczynnik godzin obliczeniowych obniża się z 2.0 do 1.5,

 

pkt 6 lit. c

- istniejące progi liczebności grup wykładowych i współczynniki godzin obliczeniowych zastępuje się następującymi:

 

dla wykładów w grupach studentów o liczebności:

 

do 30

1.0

 

od 31 do 70

1.0 dla typu A , 1.1 dla typu B,

 

od 71 do 100

1.0 dla typu A , 1.15 dla typu B,

 

od 101 do 150

1.0 dla typu A , 1.2 dla typu B,

 

powyżej 150

1.0 dla typu A , 1.3 dla typu B,

 

gdzie: typ B - wykłady kończące się egzaminem ustnym,

 

typ A - wykłady kończące się inną formą zaliczenia przedmiotu,

 

przy czym iloczyn zastosowanych współczynników nie może przekroczyć 1.7

 

pkt 10 lit. f - progi liczebności grup zmienia się z 8-12 na 8-20 studentów.

2.

W odniesieniu do Wydziału Inżynierii Produkcji:

 

pkt 6 lit. a

- współczynnik godzin obliczeniowych obniża się z 1.5 do 1.25

 

pkt 6 lit. b

- współczynnik godzin obliczeniowych obniża się z 2.0 do 1.0

 

pkt 6 lit. c

- istniejące progi liczebności grup wykładowych i współczynniki godzin obliczeniowych zastępuje się następującymi:

 

dla wykładów w grupach studentów o liczebności:

 

do 50

1.0

 

do 51 do 100

1.2

 

powyżej 100

1.4

 

przy czym iloczyn zastosowanych współczynników nie może przekroczyć 1.5

 

pkt. 10 lit. b - zmienia się zalecaną liczebność grup studenckich na ćwiczeniach audytoryjnych z 15-30 na 24-33 studentów.

3.

W odniesieniu do Wydziału Inżynierii Środowiska:

 

pkt 6 lit. a

- współczynnik godzin obliczeniowych obniża się z 1.5 do 1.3

 

pkt 6 lit. c

- istniejące progi liczebności grup wykładowych i współczynniki godzin obliczeniowych zastępuje się następującymi:

 

dla wykładów w grupach studentów o liczebności:

 

do 50

1.0

 

do 51 do 100

1.1

 

powyżej 100

1.3

 

pkt. 10 lit.c - podwyższa się dolny próg liczebności grupy z 12 do 15 studentów,

 

pkt. 10 lit.e - podwyższa się dolny próg liczebności grupy z 12 do 15 studentów,

 

pkt. 10 lit.f - podwyższa się górny próg liczebności grupy z 12 do 14 studentów,

4.

W odniesieniu do Wydziału Mechatroniki:

 

pkt 6 lit. a

- dla zajęć prowadzonych w ramach pensum dydaktycznego współczynnik godzin obliczeniowych obniża się z 1.5 na 1.0
- dla zajęć prowadzonych w ramach godzin ponadwymiarowych współczynnik godzin obliczeniowych obniża się z 1.5 na 1.25.

5.

W odniesieniu do Wydziału Transportu:

 

pkt 6 lit. a

- współczynnik godzin obliczeniowych obniża się z 1.5 do 1.25

 

pkt 6 lit. c

istniejące progi liczebności grup wykładowych i współczynniki godzin obliczeniowych zastępuje się następującymi:

 

dla wykładów w grupach studentów o liczebności:

 

do 50

1.0

 

do 51 do 100

1.2

 

powyżej 100

1.4

 

przy czym iloczyn zastosowanych współczynników nie może przekroczyć 1.5

6.

W odniesieniu do Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku:

 

pkt. 6 lit.a - współczynnik godzin obliczeniowych obniża się z 1.5 do 1.3

 

pkt. 6 lit.f - zmienia się granice przedziału liczebności grup studentów z 8-12 na 12-15.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.