POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Obwieszczenie
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 17 grudnia 2003 r.

 

o sprostowaniu błędów redakcyjnych w uchwale nr 83/XLV/03 Senatu PW z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Politechniki Warszawskiej

 

Na podstawie 52 ust. 1 lit. b i lit. q Statutu PW w uchwale nr 83/XLV/03 Senatu PW z dnia 19 listopada 2003 r. prostuje się następujące błędy redakcyjne:

1)  w pkt 2 zamiast:

"§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10

Podstawowym systemem kształcenia są studia dzienne - inżynierskie, licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Politechnika Warszawska może prowadzić studia w innych systemach, w tym wieczorowe, zaoczne, eksternistyczne i studia na odległość, a także studia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe i naukowe, w szczególności studia podyplomowe i kursy specjalistyczne."

 

powinno być:

"w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podstawowym systemem kształcenia są studia dzienne - inżynierskie, licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Politechnika Warszawska może prowadzić studia w innych systemach, w tym wieczorowe, zaoczne, eksternistyczne i studia na odległość, a także studia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe i naukowe, w szczególności studia podyplomowe i kursy specjalistyczne.",

 

2) w pkt 9 zamiast:

"§ 160 otrzymuje brzmienie:

"§ 160

Rekrutację na wydział przeprowadza wydziałowa komisja rekrutacyjna, powoływana przez radę wydziału na wniosek dziekana na okres jednego roku. Wydziałowa komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyjęć na studia na wydziale."

 

powinno być:

"w § 160 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rekrutację na wydział przeprowadza wydziałowa komisja rekrutacyjna, powoływana przez radę wydziału na wniosek dziekana na okres jednego roku. Wydziałowa komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyjęć na studia na wydziale.".

 

PWR-        /03

R E K T O R

prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski