Uchwała nr 60/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Studium Języków Obcych PW

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 38 ust. 2 Statutu PW, pozytywnie opiniuje Regulamin Organizacyjny Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej, przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.