Uchwała nr 61/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Lektorów w Płocku

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 38 ust. 2 Statutu PW oraz § 9 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku pozytywnie opiniuje Regulamin Organizacyjny Zespołu Lektorów w Płocku przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.