Uchwała nr 84/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 listopada 2003 r.
w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia w roku akademickim 2004-2005

    

Zgodnie z art.141 ust.1 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym oraz § 159 ust.1 Statutu Politechniki Warszawskiej, Senat PW ustala następujące zasady obowiązujące przy przyjmowaniu na studia na rok akademicki 2004-2005:

 1. Rekrutacja studentów może być przeprowadzana na następujące rodzaje studiów:

  a.  studia dzienne umożliwiające uzyskanie dyplomu magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata,

  b.  studia wieczorowe i zaoczne umożliwiające uzyskanie dyplomu inżyniera lub licencjata, w tym studia zaoczne na odległość (przez Internet),

  c.  uzupełniające studia magisterskie dzienne, wieczorowe i zaoczne,

  d.  równoległe wieczorowe studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing (dla studentów Politechniki Warszawskiej) oraz na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (dla podchorążych - pilotów),

  e.  studia doktoranckie dzienne i zaoczne,

  f.  studia podyplomowe,

  g.  studia dzienne inżynierskie, uzupełniające magisterskie i doktoranckie w języku angielskim.

 2. Na studia wymienione w p.1a. oraz podejmowane przez obywateli polskich studia inżynierskie w języku angielskim, obowiązywać będą następujące zasady rekrutacji:

  a.  rekrutacja będzie przeprowadzana na wydziały, do kolegiów oraz Międzywydziałowego Centrum Biotechnologii, oddzielnie na kierunki studiów, z wyłączeniem przypadków gdy program pierwszego roku studiów na wydziale jest wspólny dla różnych kierunków; dopuszcza się wydzieloną rekrutację na specjalność Inżynieria Produkcji oraz na 2 grupy specjalności na Makrokierunku prowadzonym na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,

  b.  rekrutacja będzie przeprowadzana w terminie podstawowym, oraz może być przeprowadzana w terminie dodatkowym; decyzję o rekrutacji w terminie dodatkowym podejmują odpowiednie komisje rekrutacyjne,

  c.  liczby miejsc na odpowiednich wydziałach i kierunkach studiów ustalają rady wydziałów, rady kolegiów oraz Rada Centrum Międzywydziałowego i podlegają one zatwierdzeniu przez Rektora,

  d.  sprawdzian klasyfikacyjny przeprowadza się dla wszystkich kandydatów na studia dzienne, z wyłączeniem cudzoziemców; zakwalifikowanie na studia następuje w zależności od liczby punktów uzyskanych na tym sprawdzianie i wskazanych preferencji kandydata,

  e.  warunkiem przystąpienia do sprawdzianu jest złożenie przez kandydata podania i wniesienie opłaty rekrutacyjnej,

  f.  sprawdzian klasyfikacyjny na wszystkie kierunki studiów, oprócz Administracji, Ekonomii, Zarządzania i Marketingu oraz Architektury i Urbanistyki, obejmuje zadania z zakresu matematyki i fizyki; kandydaci na kierunki: Biotechnologia, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Inżynieria Materiałowa, Ochrona Środowiska, Papiernictwo i Poligrafia oraz Technologia Chemiczna mogą wybrać zamiast sprawdzianu z fizyki zamiennie sprawdzian z chemii, zaś kandydaci na kierunki Biotechnologia i Ochrona Środowiska - również sprawdzian z biologii,

  g.  dla kandydatów na kierunki Administracja, Ekonomia oraz Zarządzanie i Marketing sprawdzian klasyfikacyjny obejmuje matematykę i język obcy,

  h. dla kandydatów na kierunek Architektura i Urbanistyka przeprowadzony będzie sprawdzian pozwalający na ocenę ich predyspozycji do studiów architektonicznych,

  i.  komisje rekrutacyjne mogą ustalić minimalną wymaganą liczbę punktów uzyskanych na sprawdzianie,

  j.  liczby osób zakwalifikowanych na studia na podstawie wyników sprawdzianów ustalają komisje rekrutacyjne odpowiednich jednostek, w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną i Rektorem,

  k. kandydaci spełniający warunki określone w uchwale Senatu PW nr 13/XLV/02 z dnia 20.11.2002 zostaną zwolnieni z części sprawdzianu klasyfikacyjnego lub przyjęci bez tego sprawdzianu,

  l.  bez sprawdzianu mogą zostać przyjęci na studia również:

  -  zdobywcy I miejsc w jubileuszowym X Konkursie "Technik Roku" organizowanym przez Przegląd Techniczny, na wszystkie kierunki studiów oprócz Administracji, Architektury i Urbanistyki, Ekonomii, Fizyki Technicznej, Informatyki oraz Matematyki,

  -  5 laureatów i finalistów Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza, na kierunek Technologia Chemiczna na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii,

  -  10 laureatów Konkursu Wiedzy o Materiałach na kierunek Inżynieria Materiałowa.

  m.  osoby, które zdawały w roku 2002 egzamin maturalny, mogą być zwolnione z części lub całości sprawdzianu klasyfikacyjnego, a w postępowaniu klasyfikacyjnym, za równoważne wynikom tego sprawdzianu, zostaną przyjęte liczby punktów:

  -  dla sprawdzianu z matematyki: 30 % oceny z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i 70 % oceny z egzaminu na poziomie rozszerzonym,

  -  dla sprawdzianów z fizyki, chemii lub biologii: ocena z egzaminu maturalnego,

  -  dla sprawdzianu z języka obcego na kierunek Administracja: 30 % oceny z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i 70 % oceny z egzaminu na poziomie rozszerzonym w części zewnętrznej egzaminu,

  -  dla sprawdzianu z języka obcego na kierunek Ekonomia oraz Zarządzanie i Marketing: połowa oceny punktowej ustalonej jak dla kierunku Administracja,

  n.  na wolne miejsca pozostałe po rekrutacji w terminie podstawowym mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny wydział lub kierunek studiów w Politechnice Warszawskiej, przy czym podstawowym kryterium przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu są wyniki sprawdzianu,

  o.  na wolne miejsca, w przypadku określonych wydziałów, mogą być zakwalifikowani również kandydaci którzy ubiegali się o przyjęcie do innych uczelni, na podstawie wyników egzaminów wstępnych w tych uczelniach, jeżeli dotyczyły one tematyki przedmiotów podstawowych dla kształcenia w wybranym kierunku; warunki przyjęcia określą odpowiednie komisje rekrutacyjne,

  p.  na I rok studiów mogą być przyjęci wolni słuchacze, w liczbie nie przekraczającej 10% liczby studentów przyjętych na dany kierunek,

  r.  w rekrutacji w terminie dodatkowym przyjęcia na studia odbędą się według takich samych zasad jak w rekrutacji w terminie podstawowym,

  s.  kandydaci zakwalifikowani na I rok studiów obowiązani są złożyć określony zestaw dokumentów, w tym świadectwo dojrzałości, w terminie 2 tygodni od daty ogłoszenia decyzji o zakwalifikowaniu.

 3. Na studia wymienione w p.1b. obowiązywać będą następujące zasady rekrutacji:

  a.  liczby miejsc na odpowiednich wydziałach i kierunkach studiów ustalają rady wydziałów i rady kolegiów; liczby te podlegają zatwierdzeniu przez Rektora,

  b.  jeżeli liczba kandydatów dla poszczególnego kierunku i rodzaju studiów nie przekroczy ustalonej liczby miejsc, przyjęci zostaną wszyscy zgłoszeni kandydaci,

  c.  w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów może zostać zorganizowany sprawdzian klasyfikacyjny obejmujący tematykę określoną w p.2.f lub 2.g,

  d.  dla kandydatów na kierunek Architektura i Urbanistyka zostanie zorganizowany sprawdzian oceniający predyspozycje do studiów architektonicznych, wspólny z kandydatami na studia dzienne i niezależnie od liczby zgłoszonych kandydatów,

  e.  dla kierunków studiów na których zajęcia odbywają się w dwóch ciągach przesuniętych o semestr, lub w przypadku nieuruchomienia studiów w terminie normalnym, dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowej akcji rekrutacyjnej przed rozpoczęciem semestru letniego.

 4. W odniesieniu do rekrutacji na studia określone w punkcie 1.c,d,e,f,g, z wyłączeniem studiów inżynierskich w języku angielskim dla kandydatów będących obywatelami polskimi, zasady przyjęć oraz liczby miejsc na studiach prowadzonych na wydziałach, w kolegiach i Szkole Biznesu ustalają odpowiednio rady wydziałów, rady kolegiów oraz Rada Szkoły Biznesu i zatwierdza je Rektor.
 5. Zasady odpłatności za niektóre zajęcia dydaktyczne zostaną określone decyzją Rektora PW, podejmowaną na podstawie § 52 p.q Statutu PW oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni.
 6. Przy przyjęciach na studia w roku akademickim 2005-2006 wszystkich kandydatów na studia dzienne obowiązywać będzie sprawdzian klasyfikacyjny, obejmujący taki sam zakres przedmiotowy jak przy przyjęciach na rok akademicki 2004-2005. Osoby które zdawały odpowiednie przedmioty na egzaminie maturalnym, będą mogły być zwolnione z obowiązku zdawania sprawdzianów na uczelni, a w procedurze przyjęć zostaną im odpowiednio uwzględnione oceny uzyskane na egzaminie maturalnym.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.