Uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej
z 2000 roku

Nr

Z dnia

W sprawie

96/XLIV/2000

13.12.2000 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Akademię Gómiczo-Hutnicza

95/XLIV/2000

13.12.2000 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

94/XLIV/2000

13.12.2000 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

93/XLIV/2000

13.12.2000 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

92/XLIV/2000

13.12.2000 r.

w sprawie utworzenia kierunku studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska, ustalenia wykazu kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Warszawskiej oraz zmiany uchwał dotyczących zasad przyjmowania kandydatów i zwolnień ze sprawdzianów

91/XLIV/2000

13.12.2000 r.

w sprawie prowizorium budżetowego w działalności dydaktycznej oraz Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów na rok 2001

90/XLIV/2000

13.12.2000 r.

w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2000

89/XLIV/2000

13.12.2000 r.

w sprawie zasad rozliczeń za usługi dydaktyczne zlecane wydziałom i innym jednostkom organizacyjnym PW w roku akademickim 2000/2001

88/XLIV/2000

13.12.2000 r.

w sprawie zasad podziału dotacji na finansowanie działalności dydaktycznej pomiędzy wydziały i inne jednostki organizacyjne PW w 2001 roku

87/XLIV/2000

13.12.2000 r.

w sprawie Misji Politechniki Warszawskiej

86/XLIV/2000

22.11.2000 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

85/XLIV/2000

22.11.2000 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

84/XLIV/2000

22.11.2000 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

83/XLIV/2000

22.11.2000 r.

w sprawie uzupełnienia składu komisji senackiej

82/XLIV/2000

22.11.2000 r.

w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia w r. akad. 2001-2002

81/XLIV/2000

22.11.2000 r.

w sprawie założeń do planu rzeczowo-finansowego PW na rok 2001

80/XLIV/2000

25.10.2000 r.

w sprawie nagrody dla Rektora Politechniki Warszawskiej

79/XLIV/2000

25.10.2000 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z zagranicznymi instytucjami naukowymi

78/XLIV/2000

27.09.2000 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego PW w Płocku

77/XLIV/2000

27.09.2000 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym PW w Płocku

76/XLIV/2000

27.09.2000 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

75/XLIV/2000

27.09.2000 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2000

74/XLIV/2000

27.09.2000 r.

w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej

73/XLIV/2000

27.09.2000 r.

w sprawie oceny działalności Rektora i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uczelni

72/XLIV/2000

27.09.2000 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Szczecińską

71/XLIV/2000

27.09.2000 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Wrocławską

70/XLIV/2000

  6.07.2000 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej

69/XLIV/2000

  6.07.2000 r.

w sprawie zmian w składach komisji dyscyplinarnych ds. studentów

68/XLIV/2000

  6.07.2000 r.

w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Szkoły Businessu

67/XLIV/2000

  6.07.2000 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Architektury

66/XLIV/2000

  6.07.2000 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemicznym

65/XLIV/2000

  6.07.2000 r.

w sprawie uruchomienia Elastycznego Systemu Studiów Trzystopniowych na Wydziale Inżynierii Produkcji

64/XLIV/2000

  6.07.2000 r.

w sprawie uruchomienia Elastycznego Systemu Studiów Trzystopniowych na Wydziale Fizyki

63/XLIV/2000

  6.07.2000 r.

w sprawie wykładni § 136 ust. l Statutu Politechniki Warszawskiej

62/XLIV/2000

  6.07.2000 r.

w sprawie sposobów usprawnienia informowania społeczności akademickiej przez organy PW

61/XLIV/2000

  6.07.2000 r.

w sprawie przyjęcia Programu Inwestycyjnego PW do roku 2010

60/XLIV/2000

  6.07.2000 r.

w sprawie wniosku o nadanie orderu

59/XLIV/2000

28.06.2000 r.

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2000

58/XLIV/2000

28.06.2000 r.

w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2000

57/XLIV/2000

28.06.2000 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Warszawskiej za 1999 rok i podziału zysku netto za 1999 rok

56/XLIV/2000

28.06.2000 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Rektora z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej za 1999 r.

55/XLIV/2000

17.05.2000 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Jagielloński

54/XLIV/2000

17.05.2000 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

53/XLIV/2000

17.05.2000 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z zagraniczną instytucją naukową

52/XLIV/2000

17.05.2000 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

51/XLIV/2000

17.05.2000 r.

w sprawie stosowania w Politechnice Warszawskiej nowych przepisów emerytalnych dotyczących mianowanych nauczycieli akademickich

50/XLIV/2000

17.05.2000 r.

w sprawie zasad stosowania w Politechnice Warszawskiej umów o przeniesienie praw autorskich do utworów naukowych oraz sposobu kalkulacji kosztów działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich

49/XLIV/2000

17.05.2000 r.

w sprawie zasad podziału środków na dofinansowanie współpracy zagranicznej

48/XLIV/2000

17.05.2000 r.

w sprawie działań na rzecz poprawy innowacyjności polskiej gospodarki

47/XLIV/2000

17.05.2000 r.

w sprawie udostępniania pomieszczeń Uczelni na cele związane z kampanią wyborczą w wyborach do organów władzy publicznej

46/XLIV/2000

19.04.2000 r.

w sprawie zmian w składzie stałych komisji senackich

45/XLIV/2000

19.04.2000 r.

w sprawie przyjęcia informacji Rektora o ważniejszych działaniach dotyczących procesu inwestycyjnego w PW w latach 1993-2000

44/XLIV/2000

19.04.2000 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Krakowską

43/XLIV/2000

19.04.2000 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Łódzką

42/XLIV/2000

19.04.2000 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

41/XLIV/2000

19.04.2000 r.

w związku z Jubileuszem 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej

40/XLIV/2000

22.03.2000 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Krakowską

39/XLIV/2000

22.03.2000 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Łódzką

38/XLIV/2000

22.03.2000 r.

w sprawie ustalenia zasad podziału dotacji na badania własne

37/XLIV/2000

22.03.2000 r.

w sprawie oceny dorobku kandydatów na stanowisko profesora nadzwyczajnego

36/XLIV/2000

22.03.2000 r.

w sprawie wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej

35/XLIV/2000

23.02.2000 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Śląską

34/XLIV/2000

23.02.2000 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

33/XLIV/2000

23.02.2000 r.

w sprawie rekompensowania następstw korekty zasad podziału dotacji na finansowanie działalności dydaktycznej pomiędzy wydziały i inne jednostki organizacyjne PW w 2000 roku

32/XLIV/2000

23.02.2000 r.

w sprawie wniosków o nadanie medali Komisji Edukacji Narodowej

31/XLIV/2000

23.02.2000 r.

w sprawie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń

30/XLIV/2000

26.01.2000 r.

w sprawie uruchomienia w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji studiów II stopnia na kierunku Administracja

29/XLIV/2000

26.01.2000 r.

zmieniająca Uchwałę nr 20/XLIV/99 Senatu PW z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie zasad podziału dotacji na finansowanie działalności dydaktycznej pomiędzy wydziały i inne jednostki organizacyjne PW w 2000 r.