Uchwała nr 57/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 czerwca 2000 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Warszawskiej za 1999 rok i podziału zysku netto za 1999 rok

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt. k Statutu Politechniki Warszawskiej, art. 53 ust. 1 i 3 ustawy o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 ze zmianami), § 17 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. nr 84, poz. 380 ze zmianami) oraz nie zawierającej zastrzeżeń opinii biegłych rewidentów dotyczącej sprawozdania finansowego Politechniki Warszawskiej za 1999 rok:

 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Politechniki Warszawskiej za 1999 rok zamykające się kwotą aktywów i pasywów 412 823 917,32 zł, zyskiem netto 8 215 574,23 zł oraz zmianą stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12 798 599,32 zł.
 2. Postanawia z kwoty 8 215 574,23 zł stanowiącej zysk netto przeznaczyć:
  1. na zasilenie funduszu zasadniczego Uczelni z tytułu wydatków poniesionych na remont DS Riviera kwotę 600 000,00 zł,
  2. na zysk do podziału kwotę 7 615 574,23 zł.
 3. Ustanawia następujący sposób zagospodarowania kwoty 7 615 574,23 zł stanowiącej zysk do podziału:
  1. fundusz zasadniczy Uczelni 7 326 182,41 zł 96,2%,
  2. własny fundusz stypendialny 289 391,82 zł. 3,8%.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki