Uchwała nr 59/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 czerwca 2000 r.

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2000

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt k oraz § 115 ust. l i 2 Statutu PW, uchwala plan rzeczowo-finansowy Politechniki Warszawskiej na 2000 rok, przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały, sporządzony zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki