Uchwała nr 41/XLIV/2000

Senatu politechniki Warszawskiej z dnia 19 kwietnia 2000 r.

w związku z Jubileuszem 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej

  Senat Politechniki Warszawskiej przesyła Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego najserdeczniejsze gratulacje z okazji sześćsetnej rocznicy odnowienia Akademii Krakowskiej.

  Uniwersytet Jagielloński, jedna z najstarszych uczelni europejskich - Alma Mater wszystkich szkół wyższych w Polsce - zajmuje w polskiej tradycji szkolnictwa wyższego i nauki miejsce wyjątkowe. Od czasu utworzenia Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego w 1364 roku i jej odnowienia w roku 1400, Uniwersytet ten, działając w Królewskim mieście Krakowie, promieniował swą działalnością na całą Polskę oraz poza jej granice i wniósł istotny wkład w rozwój europejskiej cywilizacji. Ogromny jest też wpływ Uniwersytetu na kształt i dorobek polskiej kultury. Uniwersytet Jagielloński stał się integralnym elementem naszego dziedzictwa narodowego.

  Kadra akademicka Politechniki Warszawskiej, Uczelni, której początki sięgają roku 1826 - najstarszej wielokierunkowej technicznej szkoły wyższej na ziemiach polskich i jednej z kilku najstarszych uczelni technicznych w Europie - nawiązując do znakomitych tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego w naukach humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, pragnie uzupełniać dorobek polskiego szkolnictwa wyższego o swoje osiągnięcia, zwłaszcza w naukach ścisłych i technicznych.

  W celu podkreślenia znaczenia szczególnych więzów łączących nasze uczelnie i dla uczczenia wspaniałego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Senat Politechniki Warszawskiej na wniosek Rektora postanawia przekazać Uniwersytetowi Jagiellońskiemu pamiątkowy dar w postaci zrealizowanego w roku jubileuszowym przedsięwzięcia inwestycyjnego iluminacji frontonu Collegium Novum UJ.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki