Uchwała nr 51/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dni a 17 maja 2000 r.

w sprawie stosowania w Politechnice Warszawskiej nowych przepisów emerytalnych dotyczących mianowanych nauczycieli akademickich.

  Działając na podstawie § 46 ust. l Statutu PW, w związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik do Uchwały Senatu PW
nr 51/XLIV/2000 z dnia 17 maja 2000 r.

Zasady
ponownego zatrudnienia w Uczelni mianowanych nauczycieli akademickich,
którzy podejmują decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy
w związku z nabyciem prawa do emerytury

  1. Mianowani profesorowie, którzy osiągają wiek 70 lat w roku akademickim 1999/2000 i z własnej inicjatywy rozwiążą stosunek pracy przed dniem 30 września 2000 r., tj. przed formalnym jego wygaśnięciem z mocy prawa, mogą być - w trybie art. 92 ustawy o szkolnictwie wyższym i § 146 Statutu PW - ponownie zatrudnieni na dotychczas zajmowanym stanowisku do końca roku 2000, przy czym w okresie od l października do 31 grudnia 2000 r. połowa kosztów ich zatrudnienia pokryta będzie z Centralnego Funduszu Pracowniczego.
  2. Mianowani profesorowie, którzy ukończą 70 lat życia w roku akademickim 2000/2001 lub w latach następnych oraz z własnej inicjatywy rozwiążą stosunek pracy przed jego wygaśnięciem z mocy prawa, mogą być ponownie zatrudnieni w Uczelni, przy czym koszty ich zatrudnienia w całości poniesie wydział lub pozawydziałowa jednostka organizacyjna. Osoby te mogą być zatrudniane w Uczelni do osiągnięcia wieku 70 lat, z okresem obowiązywania umowy o pracę - do końca roku kalendarzowego, w którym następuje ukończenie wieku 70 lat.
  3. Pozostali mianowani nauczyciele akademiccy (nie będący profesorami), którzy z własnej inicjatywy rozwiążą stosunek pracy zanim nastąpi wygaśnięcie ich mianowania z mocy prawa, mogą być ponownie zatrudnieni w Uczelni na podstawie umowy o pracę obowiązującej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 65 lat. Koszty ich zatrudnienia pokrywane będą według zasad określonych w pkt l i 2, w zależności od terminu osiągnięcia 65 roku życia.
  4. Powyższe zasady będą stosowane także do mianowanych nauczycieli akademickich, którzy obecnie nie mają ustalonego prawa do emerytury i przed wygaśnięciem stosunku pracy z mocy prawa, z własnej inicjatywy, rozwiążą stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę.
  5. Mianowani nauczyciele akademiccy, dla których Politechnika Warszawska w następstwie ponownego zatrudnienia na wyżej określonych zasadach nie pozostałaby podstawowym miejscem pracy, mogą być ponownie zatrudnieni w tym trybie tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.