Uchwała nr 36/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 marca 2000 r.

w sprawie wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt i Statutu PW, po zapoznaniu się z opracowanymi przez Rektorską Komisję ds. Nagród i Odznaczeń i przedstawionymi przez Rektora wnioskami o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej postanawia pozytywnie je zaopiniować. Senat upoważnia Rektora do wystąpienia do Ministra i złożenia wniosków o przyznanie nagród pracownikom PW, wymienionym w załączniku do niniejszej uchwały.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik do uchwały Senatu PW
nr 36/XLIV/2000

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej
dla nauczycieli akademickich w 2000 roku

Lp.

Imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy, specjalność naukowa

Rodzaj osiągnięcia

1

2

3

Za osiągnięcia naukowe

1.

Prof. dr hab. Jerzy Bałdyga 70%
Prof. John R. Bourne 30%
Inżynieria Chemiczna
Wydział Inzynierii Chemicznej i Procesowej

Za monografię "Turbulent Mixing and Chemical Reactions".
Wyd. John Wiley&Sons 1999 r. str. 865

2.

Prof. dr hab. Anna Romanowska 50%
Prof. Jonathan Smith 50%
Matematyka, Algebra
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Za monografię "Post-Modern Algebra"
Wyd. John Wiley&Sons, Inc. 1999 r. str. 370

3.

Prof. nzw. dr hab. Stanisław Rosłoniec
Technika Mikrofalowa
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Za książkę "Liniowe obwody mikrofalowe, metody analizy i syntezy"
Wyd. PW 1999 rok str. 260

4.

Prof. dr hab. Władysław Włosiński
Materiałoznawstwo
Wydział Inż. Produkcji

Za książkę "The Joining of Advanced Materials"
Wyd. PW 1999 rok. 194

5.

Prof. dr hab. Władysław Skarbek 60%
Dr inż. Krystian Ignasiak 15%
Dr inż. Andrzej Krupiczka 25%
Informatyka, Multimedia
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Za osiągnięcia w dziedzinie multimediów w tym za monografię pt. "Multimedia-Algorytmy i standardy kompresji"
Wyd. PW 1998 r. str. 406
"Multimedia-Sprzęt i oprogramowanie"
Wyd. PW 1999 r. str. 512

6.

Dr inż. Kazimierz Ferenc 80%
Mgr inż. Jarosław Ferenc 20%
Budowa Maszyn-Spawalnictwo
Wydział Inż. Produkcji

Za książkę "Konstrukcje spawane Projektowanie połączeń"
WNT 2000 r. str. 400

7.

Prof. dr hab. Jan Machowski 40%
Dr inż. Ryszard Kowalik 40%
Dr inż. Desire Rasolomampionon 5%
Dr inż. Sylwester Robak 5%
Dr inż. Adam Smolarczyk 5%
Mgr inż. Marcin Januszewski 5%
Elektroenergetyka
Wydział Elektryczny

Za wykonanie i opublikowanie cyklu prac badawczych z dziedziny automatyki elektroenergetycznej potwierdzonych wdrożonymi konstrukcjami.

8.

Prof. dr hab. Teresa Zarębska
Architektura i Urbanistyka
Wydział Architektury

Za książkę "Przebudowa Gdańska w jego złotym wieku"
Oficyna Wyd. PW 1998 r. str. 133

9.

Prof. dr hab. Roland Wiśniewski
Fizyka, Techn. Wys. Ciśnień
Wydział Fizyki

Za cykl wartościowych prac z dziedziny metrologii wysokich ciśnień

10.

Prof. dr hab. Tadeusz Wierzchoń 40%
Dr hab. Elżbieta Czarnowska 15%
Dr inż. Ryszard Niedbała 10%
Dr inż. Jerzy R. Sobiecki 10%
Inż. Janusz Trojanowski 15%
Mgr inż. Jacek Rudnicki 10%
Inżynieria Materiałowa
Wydział Inż. Materiałowej

Osiągnięcia naukowe "Opracowanie podstaw fizykochemicznych oraz wytycznych technologicznych wytwarzania warstw wieloskładnikowych i kompozytowych w warunkach wyładowania jarzeniowego wraz z wykonaniem prototypu urządzenia do ich realizacji"

11.

Dr inż. Zbigniew Lozia 45%
Inż. Ireneusz Stegienka 22,5%
Mgr inż. Wiktor Mackiewicz 22,5%
Mgr inż. Marek Guzek 10%
Transport
Wydział Transportu

Za zbudowanie pierwszego w kraju stanowiska symulatora jazdy samochodem wraz z oprogramowaniem symulacyjnym i graficznym

Za osiągnięcia dydaktyczne

1.

Prof. dr hab. Zbigniew Osiński 25%
Prof. dr hab. Jerzy Wróbel 25%
Dr inż. Antoni Dziama 25%
Prof. dr hab. Marian Warszyński 25%
Budowa i Eksploatacja Maszyn
Wydział SiMR

Za podręcznik "Podstawy konstrukcji maszyn"
PWN 1999 r. str. 372

2.

Dr inż. Waldemar Ufnalski
Chemia Fizyczna
Wydzial Chemiczny

Za podręcznik "Podstawy obliczeń chemicznych z programami komputerowymi"
WNT 1999 r. str. 485

3.

Prof. dr hab. Janusz Dobrowolski
Elektronika, Technika Mikrofalowa
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Za książkę "Monolityczne mikrofalowe układy scalone"
WNT 1999 r. str. 285

4.

Doc. Dr hab. Bogdan Mizieliński
Wentylacja i Klimatyzacja
Wydział Inż. Środowiska

Za podręcznik "Systemy oddymiania budynków"
WNT 1999 r. str. 272

5.

Prof. dr hab. arch. Zygmunt Szparkowski
Architektura i Urbanistyka
Wydział Architektury

Opracowanie i wydanie podręcznika akademickiego "Architektura współczesnej fabryki"
Oficyna Wyd. PW 1999 r. str. 220

6.

Prof. dr hab. Władysław Majewski
Telekomunikacja
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Za podręcznik "Układy logiczne"
WNT 1999 r. str. 335

7.

Prof. dr hab. Roman Domański 35%
Dr inż. Maciej Jaworski 35%
Mgr inż. Marek Rebow 15%
Mgr inż. Jerzy Kołtyś 15%
Termodynamika, Wymiana Ciepła
Wydział MeiL

Za podręcznik 'Wybrane zagadnienia z termodynamiki w ujęciu komputerowym"
PWN 1999 r. str. 232

8.

Dr inż. Paweł Hempowicz 10%
Doc. Dr Robert Kiełsznia 10%
Prof. dr Andrzej Piłatowicz 10%
Dr inż. Jan Szymczyk 20%
Dr inż. Tadeusz Tomborowski 10%
Dr inż. Alicja Zielińska 15%
Dr inż. Wiesław Żurawski 15%
Prof. dr inż. Andrzej Wąsowski 10%
Elektrotechnika
Wydział MEiL

Za podręcznik "Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków"
WNT 1999 r. str. 622

9.

Prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski
Budowa i Eksploatacja Maszyn
Wydział SiMR

Za podręcznik "Wały maszynowe"
PWN 1999 r. str. 185

Za habilitacje

1.

Dr hab. Tadeusz Kulik
Materiały Amorficzne i Nanokryst.
Wydział Inż. Materiałowej

"Nanokrystaliczne materiały magnetycznie miękkie otrzymywane przez krystalizację szkieł metalicznych"

2.

Dr hab. Jerzy Szabatin
Elektronika, Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

"Odporne i silnie zgodne metody i algorytmy identyfikacji sygnałów" - plus dorobek naukowy w dziedzinie Adaptacyjnych Metod Przetwarzania Sygnałów

3.

Dr hab. Michał Fedoryński
Chemia Organiczna
Wydział Chemiczny

"Wpływ katalizatora i rozpuszczalnika na przebieg reakcji z udziałem haloformów w katalitycznym układzie dwufazowym"