Uchwała nr 45/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 kwietnia 2000 r.

w sprawie przyjęcia informacji Rektora o ważniejszych działaniach dotyczących procesu inwestycyjnego w PW w latach 1993-2000

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. l Statutu PW, przyjmuje informację Rektora PW o ważniejszych działaniach dotyczących procesu inwestycyjnego w PW w latach 1993-2000.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik do uchwały Senatu PW
nr 45/XLIV/2000 r.

Rektor Politechniki Warszawskiej Warszawa, 19 kwietnia 2000 r.

Informacja Rektora dla Senatu PW
o ważniejszych działaniach dotyczących procesu inwestycyjnego w latach 1993-2000

  Informacja obejmuje działania podjęte z inicjatywy Rektorów PW w latach 1993-2000, dotyczące procesu inwestycyjnego w Politechnice Warszawskiej, wznowionego po wieloletniej przerwie. Zamieszczono działania w sprawie realizacji tego procesu, niezbędnych jego korekt i usprawnień, a także wypracowania i przyjęcia właściwych zasad przygotowania i prowadzenia inwestycji przez Uczelnię.

  Szczegółowe dane dotyczące zadań inwestycyjnych zostały zamieszczone w postaci tabelarycznej w załączniku do niniejszej informacji.

  Działania w PW w sprawach inwestycyjnych w latach 1993-2000 można podzielić na cztery charakterystyczne etapy.

Etap I: Wznowienie procesu inwestycyjnego w PW po ok. 20-letniej przerwie - pierwsze doświadczenia w warunkach konieczności wprowadzania dyscypliny finansowania zadań

Okres: wrzesień 1993 - styczeń 1997

Działania:

 1. Decyzje Rektorów kadencji 1993-96 i 1996-99 o rozpoczęciu następujących przedsięwzięć inwestycyjnych 2:
 2. Wejście firmy EXBUD na plac budowy DS "Riviera", w ślad za decyzją o podjęciu inwestycji (sierpień 1996).
 3. Powołanie Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kampusów Akademickich z zadaniem opracowania koncepcji rozwoju przestrzennego, w tym modernizacji i inwestycji na cele akademickie, terenów Kampusów PW - Centralnego, Południowego i Płockiego (uchwała Senatu nr 2/96 z dnia 25.09.1996).
 4. Wprowadzenie zasad dyscypliny finansowej w PW (uchwała Senatu nr 5/96 z dnia 27.11.1996 o konieczności zredukowania deficytu budżetowego w działalności dydaktycznej oraz działaniach zmierzających do tego celu); utworzenie Funduszu Restrukturyzacyjnego, w związku z wprowadzeniem zasady budżetu realnego i koniecznością zredukowania deficytu w działalności dydaktycznej.

Etap II: Realizacja inwestycji i bieżące usuwanie nieprawidłowości; nowe zadania

Okres: luty 1997 - luty 1999. Działania:

 1. Odstąpienie przez PW od zlecenia firmie EXBUD prac związanych z modernizacją DS "Riviera" z powodu nie przeprowadzenia postępowania przetargowego, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych (luty 1997).
 2. Wyłonienie w trybie przetargu wykonawcy modernizacji DS "Riviera"; podpisanie umowy z firmą BUDIMEX S.A. (maj 1997); podjęcie prac budowlanych przez tę firmę.
 3. Powołanie zespołu doradczego Rektora w sprawach polityki inwestycyjnej i gospodarowania mieniem Uczelni.
 4. Decyzja Rektora z dnia 6.08.1997 w sprawie konieczności zredukowania deficytu budżetowego w 1997 r. w działalności dydaktycznej oraz działań zmierzających do realizacji tego celu.
 5. Podjęcie realizacji nowych zadań inwestycyjnych:
 6. Podpisanie przez Dyrektora Administracyjnego Aneksu nr l do umowy PW - BUDIMEX w sprawie modernizacji DS "Riviera" z maja 1997, bez wiedzy Rektora (lipiec 1998); pouczenie Dyrektora przez Rektora o niedopuszczalności takich decyzji, dokonane w ramach obrad Kolegium Rektorskiego.
 7. Zlecenie przez Rektora przeprowadzenia kontroli przez Zespół Kontroli Wewnętrznej PW - zbadanie prawidłowości wdrożenia przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w wybranych jednostkach organizacyjnych PW (Sprawozdanie Zespołu Kontroli Wewnętrznej - grudzień 1998).
 8. Sygnały o nieprawidłowościach w realizacji zamówienia publicznego na zakup umeblowania DS "Riviera" (grudzień 1998); powołanie Komisji ad hoc z zadaniem "zapoznania się z dokumentacją przetargu, przeanalizowania dostępnych informacji związanych z okolicznościami jego ogłoszenia i przygotowania oraz przedłożenia Rektorowi PW, w terminie do 31.12 1998, propozycji niezbędnych działań i decyzji w odniesieniu do tego przetargu i jego skutków"; przekazanie przez Dyrektora Administracyjnego informacji i wyjaśnień dotyczących Sprawozdania Komisji ad hoc ds. przetargu na wyposażenie w meble DS "Riviera" (20.02.1999).
 9. Podjęcie przez Rektora i na jego wniosek przez Senat odpowiednich decyzji (w ślad za rozpatrzeniem i przyjęciem sprawozdania Komisji ad hoc) w sprawie utworzenia stanowiska zastępcy Dyrektora Administracyjnego PW ds. zamówień publicznych i umów z podmiotami gospodarczymi (Decyzja Rektora z dnia 23.01.1999); obsadzenie tego stanowiska; powołanie Pełnomocnika Rektora ds. nadzoru nad realizacją zamówień publicznych i umów z podmiotami gospodarczymi w PW (Decyzja Rektora z dnia 1.02.1999).

Etap III: Ujawnienie niewłaściwych działań dyrekcji administracji centralnej PW i reakcja kierownictwa Uczelni

Okres: marzec 1999 - sierpień 1999. Działania:

 1. Włączenie spraw inwestycyjnych jako stałego punktu obrad Kolegium Rektorskiego.
 2. Skierowanie przez nadzorującego odbiór DS "Riviera" po remoncie - Prorektora ds. Studenckich, prof. dr hab. K. Kurzydłowskiego pisma do Rektora, z dnia 2.03.1999, dotyczącego podpisania przez Dyrektora Administracyjnego Aneksu nr 2 do umowy PW - BUDIMEX S.A. na modernizację DS "Riviera", z maja 1997.
 3. Zwrócenie się Rektora do Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów o dokonanie oceny działań Dyrektora Administracyjnego, w zakresie sposobu finansowania remontu DS "Riviera", treści i formy zawieranych w tej sprawie umów oraz prowadzenia postępowania przetargowego (3.03.1999); przygotowanie przez Komisję dokumentacji.
 4. Odwołanie pełnomocnictw dla Dyrektora Administracyjnego (3.03.1999).
 5. Przyjęcie przez Senat stwierdzeń i wniosków Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów, zawartych w odpowiedzi na pismo Rektora z dnia 3.03.1999 (uchwała nr 151/99 z 24.03.1999); odwołanie Dyrektora Administracyjnego z zajmowanego stanowiska z dniem 25.03.1999 (pismo okólne Rektora z dnia 25.03.1999).
 6. Nadanie, na wniosek Rektora, procesowi inwestycyjnemu charakteru planowego (uchwała nr 152/99 Senatu PW z 24.03.1999 w sprawie przyjęcia założeń Programu Inwestycyjnego i Programu Pracowniczego w PW).
 7. Powierzenie mgr inż. Markowi Gutkowskiemu pełnienia obowiązków Dyrektora Administracyjnego do czasu powołania nowego Dyrektora (25.03.1999).
 8. Zlecenie Kancelarii Prawnej Wardyński i Wspólnicy wykonania opinii dotyczącej Aneksu nr 2 do umowy PW - BUDIMEX z maja 1997 r.; przedstawienie opinii prawnej (29.03.1999).
 9. Powołanie, na polecenie Rektora, Komisji ds. analizy umów, aneksów i zleceń dotyczących rozbudowy, nadbudowy i adaptacji Gmachu Głównego dla potrzeb Biblioteki Głównej PW (Decyzja Dyrektora Administracyjnego z dnia 31.03.99); przedstawienie przez Komisję raportu Senatowi.
 10. Powołanie, na polecenie Rektora, Komisji ds. zbadania umów, aneksów i zleceń oraz sposobu i przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego "Wykonanie robót remontowo-modemizacyjnych pomieszczeń sanitarnych w Gmachu Architektury PW przy ul. Koszykowej 55 (Decyzja Dyrektora Administracyjnego z dnia 22.04.99); przedstawienie przez Komisję raportu Dyrektorowi Administracyjnemu.
 11. Powołanie, na polecenie Rektora, Komisji ds. analizy umów, aneksów i zleceń dotyczących budowy:
 12. Powiadomienie Ministra Edukacji Narodowej o zaistniałych nieprawidłowościach w procesie realizacji inwestycji w PW, pismem z dnia 19.04.1999.
 13. Powołanie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska Dyrektora Administracyjnego PW i jego zastępców (Decyzja Rektora z dnia 19.04.1999).
 14. Powołanie dodatkowej komisji ds. odbioru DS Riviera, po zakończeniu prac remontowo -modernizacyjnych; przeprowadzenie odpowiednich działań przez tę komisję, dokonanie odbioru (czerwiec 1999).
 15. Odwołanie Kwestora z dniem 1.07.1999, w związku a niedostatecznym nadzorem nad finansowaniem procesu inwestycyjnego.
 16. Opublikowanie książki pod redakcją Rektora PW pt. "Model zarządzania publiczną instytucją akademicką", Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999 r., z istotnym wkładem merytorycznym odwołującym się do doświadczeń i rozwiązań wypracowanych w PW, w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa obrotu przy wykorzystaniu środków publicznych będących w dyspozycji szkoły wyższej; przyjęcie w PW rozwiązań przedstawionych w tej książce.

Etap IV: Wprowadzanie ładu systemowego w inwestycjach

Okres: wrzesień 1999 - czerwiec 2000. Działania:

 1. Podjęcie decyzji o nowej treści pełnomocnictw Rektora dotyczących dysponowania środkami finansowymi przez kierowników jednostek organizacyjnych w ramach zarządu zwykłego (określenie kwoty będącej w dyspozycji).
 2. Określenie szczegółowego zakresu działania Rektora i prorektorów - nowa treść zarządzenia kompetencyjnego Rektora PW z dnia 28.09.99 - utworzenie funkcji Prorektora ds. Rozwoju z zakresem działań obejmującym procesy inwestycyjne.
 3. Formalne powołanie Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Podstawowej Bazy Materialnej (przewodniczy JM Rektor, decyzja Rektora z dnia 12.11.1999).
 4. Wprowadzenie nowych regulacji w sprawie zasad i trybu realizacji Programu Inwestycyjnego PW (Zarządzenie nr 23 Rektora PW z dnia 25.11.1999); wprowadzenie zasad realizacji inwestycji w toku zgodnie z tym zarządzeniem.
 5. Wprowadzenie mechanizmu udzielania pożyczki ze środków Uczelni wydziałowi na dokończenie zadania inwestycyjnego.
 6. Przyjęcie przez Senat Planu Rzeczowo-Finansowego na rok 2000, z wydzieloną pozycją dotyczącą Programu Inwestycyjnego (założenia do planu opracowała Senacka Komisja ds. Mienia i Finansów w listopadzie 1999).
 7. Przedłożenie Rektorowi przez Zespół Kontroli Wewnętrznej PW sprawozdania z kontroli prawidłowości realizacji budowy obiektu wczasowego w Sarbinowie (grudzień 1999).
 8. Wprowadzenie nowych regulacji w sprawie udzielania zamówień publicznych w PW (Zarządzenie nr 25 Rektora z dnia 28.12.1999).
 9. Wprowadzenie zasady nadzorowania przez Kwestora procesu finansowania inwestycji w świetle zawartych z wykonawcami umów i planu rzeczowo-fmansowego Uczelni oraz przedstawiania sprawozdań Rektorowi.
 10. Określenie wymagań dotyczących wniosków o zakwalifikowanie projektów do Programu Inwestycyjnego PW, kryteriów oceny tych wniosków oraz pierwszego terminu ich składania (31.01.2000 r.); opracowanie przez Senacką Komisję ds. Rozwoju Kampusów Akademickich standaryzowanych parametrów architektonicznych do porównywania wniosków inwestycyjnych.
 11. Udział Rektora PW w pracach nad projektem ustawy pn. "Prawo o szkolnictwie wyższym", w zakresie regulacji dotyczących kompetencyjnego usytuowania Dyrektora Administracyjnego i Kwestora w uczelni publicznej.
 12. Przyjęcie zasady zatwierdzania przez Senat wieloletniego planu inwestycyjnego w Programie Inwestycyjnym; przygotowanie planu inwestycyjnego w celu przedstawienia go Senatowi; rygorystyczne stosowanie zasady, że przedsięwzięcie inwestycyjne lub generalny remont i modernizacja obiektu PW mogą być dokonywane jedynie w wyniku pisemnej decyzji Rektora; zakres rzeczowy tej decyzji oraz sposób i tryb prowadzenia inwestycji, w szczególności w odniesieniu do dyscypliny jej finansowania, wynikają z Zarządzenia nr 23 Rektora z dnia 25.11.1999.
 13. Działania przewidziane do podjęcia w drugim kwartale 2000 r.: