Uchwała nr 80/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 października 2000 r.

w sprawie nagrody dla Rektora Politechniki Warszawskiej

  Działając na podstawie art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 84, poz. 380 z późn. zm.), w związku z § 6 ust. l Regulaminu Przyznawania Nagród z Uczelnianego Funduszu Nagród, Senat Politechniki Warszawskiej postanowił uhonorować J. M. Rektora prof. dr hab. Jerzego Woźnickiego, w uznaniu Jego szczególnych zasług w kierowaniu Uczelnią w roku 1999, nagrodą pieniężną w wysokości trzykrotnej maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego.

Senat upoważnia Dyrektora Administracyjnego do realizacji uchwały zgodnie z przepisami.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki