Uchwała nr 92/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z 13 grudnia 2000 r.

w sprawie utworzenia kierunku studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska, ustalenia wykazu kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Warszawskiej oraz zmiany uchwał dotyczących zasad przyjmowania kandydatów i zwolnień ze sprawdzianów

  Działając na podstawie art. 141 ust. l ustawy o szkolnictwie wyższym i § 46 ust. 2 pkt c oraz § 159 ust. l i ust.2 Statutu PW w związku z uchwałą Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 1991 r. w sprawie nazw kierunków studiów, Senat Politechniki Warszawskiej na wniosek Rady Wydziału Inżynierii Środowiska postanawia co następuje:

  1. na Wydziale Inżynierii Środowiska tworzy się nowy kierunek studiów licencjackich -Ochrona Środowiska,
  2. ustala się wykaz kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Warszawskiej, określony w załączniku do niniejszej uchwały. Traci moc załącznik do uchwały nr 76/XLIV/97 Senatu PW z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia kierunku studiów,
  3. w uchwale Senatu PW nr 11/XLIV/99 z dnia 24 listopada 1999 wprowadza się następujące zmiany:
    1. w punkcie l. b wyrazy "kierunek Biotechnologia na Wydziale Inżynierii Środowiska" zastępuje się wyrazami "kierunki Biotechnologia i Ochrona Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska",
    2. w punckie 1. d przed wyrazami "Inżynierii Środowiska" dodaje się wyrazy "na kierunki Biotechnologia i Ochrona Środowiska na Wydziale",
  4. w uchwale Senatu PW nr 82/XLIV/00 z dnia 22 listopada 2000 r. wprowadza się następujące zmiany: w punkcie 2.h. po wyrazach "Inżynieria Materiałowa" dodaje się przecinek i wyrazy "Ochrona Środowiska".

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


Załącznik do uchwały nr 92/XLIV/2000
z dnia 13.12.2000 r.

Lp.

Wydział/Jednostka Pozawydziałowa

Nr wg zał. l obw. Przew. R.G. Szk.W. z dn. 19.12.1996

Kierunki studiów

l

Architektury

4

Architektura i Urbanistyka

2

Chemiczny

10
74

Biotechnologia
Technologia chemiczna

3

Elektroniki i Technik Informacyjnych

31
7
15

Informatyka Automatyka i Robotyka
Elektronika i telekomunikacja

4

Elektryczny

16
7
31

Elektrotechnika
Automatyka i Robotyka
Informatyka

5

Fizyki

23

Fizyka techniczna

6

Geodezji i Kartografii

24

Geodezja i Kartografia

7

Inżynierii Chemicznej i Procesowej

34
10

Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Biotechnologia

8

Inżynierii Lądowej

11

Budownictwo

9

Inżynierii Materiałowej

35

Inżynieria Materiałowa

10

Inżynierii Produkcji

44
7
90

Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Zarządzanie i Marketing

11

Inżynierii Środowiska

6
10
2

Inżynieria Środowiska
Biotechnologia
Ochrona Środowiska

12

Matematyki i Nauk Informacyjnych

43
31

Matematyka
Informatyka

13

Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

7
44
36

Automatyka i Robotyka
Mechanika i Budowa Maszyn
Inżynieria Środowiska

14

Mechatroniki

44
7

Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka

15

Samochodów i Maszyn Roboczych

44

Mechanika i budowa maszyn

16

Transportu

79

Transport

17

Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (OND w Płocku)

11
36
44
747

Budownictwo
Inżynieria Środowiska
Mechanika i Budowa Maszyn Technologia Chemiczna

18

Szkoła Businessu

90

Zarządzanie i Marketing

19

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (OND w Płocku)

14

Ekonomia

20

Kolegium Nauk Społecznych i Administracji

1

Administracja