Uchwała nr 48/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 maja 2000 r.

w sprawie działań na rzecz poprawy innowacyjności polskiej gospodarki

  Na progu XXI wieku, a w przededniu obchodów 175-lecia wyższego szkolnictwa technicznego w Polsce, którego początki związane są ściśle z Politechniką Warszawską, Senat PW zwraca się z apelem do wszystkich zainteresowanych instytucji o podejmowanie inicjatyw zmierzających do szerszego wykorzystania potencjału badawczego i intelektualnego szkół wyższych w działaniach na rzecz poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki.

  Szczególnie ważne jest - w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej - zwiększanie innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Wymaga to podejmowania skoordynowanych działań przez wiele instytucji - rządowych, pozarządowych i samorządowych. Niezbędne jest zwłaszcza tworzenie warunków sprzyjających transferowi wiedzy, zaawansowanych technologii i nowoczesnych rozwiązań technicznych do polskich przedsiębiorstw. Istotne jest także zintensyfikowanie współpracy pomiędzy środowiskiem gospodarczym i akademickim poprzez wprowadzenie nowych instrumentów organizacyjno-ekonomicznych, zachęcających strony do współdziałania dla osiągania tych celów.

  Politechnika Warszawska, kierując się intencją wniesienia swego wkładu w dzieło poprawy innowacyjności polskiej gospodarki, ogłasza zamiar zintensyfikowania badań już prowadzonych i podejmowania nowych prac badawczych na rzecz współdziałających z nią partnerów gospodarczych oraz ustanowienie - finansowanego ze środków własnych Uczelni - specjalnego programu badawczego, adresowanego do małych i średnich przedsiębiorstw o profilu technicznym, które zadeklarują zamiar rozwijania produkcji opartej na wykorzystaniu nowych technologii.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki