Uchwała nr 96/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 13 grudnia 2000 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Akademię Gómiczo-Hutnicza

  Po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Harolda Kroto, Senat Politechniki Warszawskiej postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki