Uchwała nr 67/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 6 lipca 2000 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Architektury

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 37 ust. l Statutu PW, wyraża zgodę na zmianę nazwy zakładu na Wydziale Architektury z Zakładu Projektowania Przestrzeni dla Społeczności Lokalnych na Zakład Projektowania Urbanistycznego.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki