Uchwała nr 63/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 6 lipca 2000 r.

w sprawie wykładni § 136 ust. l Statutu Politechniki Warszawskiej

  Działając na podstawie § 46 ust. 2 lit. a Statutu PW, biorąc pod uwagę założenia leżące u podstaw określonych w § 136 Statutu PW wymagań kwalifikacyjnych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych oraz sytuację kadrową w jednostkach organizacyjnych Uczelni kształcących studentów lub pracowników w zakresie znajomości języków obcych, Senat Politechniki Warszawskiej postanowił dokonać następującej wykładni § 136 ust. l Statutu PW:

Określone w § 136 ust. l Statutu PW wymaganie posiadania przez nauczyciela akademickiego, zatrudnionego na stanowisku dydaktycznym, wyższego wykształcenia oraz predyspozycji do pracy dydaktycznej, w odniesieniu do osób kształcących studentów lub pracowników w zakresie znajomości języków obcych jest spełnione, jeżeli nauczyciel akademicki:

  1. posiada wyższe wykształcenie na poziomie magisterskim lub licencjackim, właściwe dla języka obcego, z którego prowadzi zajęcia, albo
  2. posiada wyższe wykształcenie na poziomie magisterskim lub licencjackim, inne niż określone w pkt l. oraz:
    1. co najmniej zaawansowaną znajomość języka obcego, z którego prowadzi zajęcia, potwierdzoną właściwym dyplomem lub świadectwem, wydanym na podstawie egzaminu przez instytucję o uznanej pozycji w nauczaniu danego języka, i
    2. ukończony kurs przysposobienia do nauczania języka obcego, z którego prowadzi zajęcia, potwierdzony właściwym dyplomem lub świadectwem, wydanym przez uprawnioną instytucję.

Pracownicy Uczelni, zatrudnieni zgodnie ze Statutem na stanowiskach określonych w § 136 ust. l przed uchwaleniem powyższej wykładni, zachowują swe stanowiska także, gdy nie spełniają wymagań wynikających z tej wykładni.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki