Uchwała nr 61/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 6 lipca 2000 r.

w sprawie przyjęcia Programu Inwestycyjnego PW do roku 2010

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. l, nawiązując do swojej uchwały nr 152/XLIII/99 z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Inwestycyjnego i Programu Pracowniczego PW, uznaje plany inwestycyjne przedstawione w załącznikach do niniejszej uchwały za odpowiadające aktualnym i przyszłym potrzebom Uczelni w zakresie rozwoju podstawowej bazy materialnej, a w szczególności za umożliwiające realizację uchwały m- 140/XLIII/99 Senatu PW z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie nowych obszarów działalności edukacyjnej i badawczej PW.

Wstępnie planowane inwestycje budowlane, wymienione w załącznikach l, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały, Senat Politechniki Warszawskiej postanawia przyjąć jako Program Inwestycyjny Politechniki Warszawskiej, z perspektywą jego realizacji do roku 2010.

Decyzje o skierowaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych do realizacji i o udziale budżetu centralnego PW w ich finansowaniu podejmuje Rektor, działając zgodnie z zatwierdzanymi przez Senat planami rzeczowo finansowymi Uczelni w poszczególnych latach.

Senat Politechniki Warszawskiej uważa, że przesłanką na rzecz podjęcia realizacji zadania inwestycyjnego powinno być spełnienie warunku zgromadzenia niezbędnych środków finansowych, w tym zwłaszcza pochodzących spoza Uczelni.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik nr l do uchwały nr 61/XLIV/2000
Senatu PW z dnia 6.07.2000 r.

Tabl. 1. Zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2000 r. i zadania gotowe do rozpoczęcia w roku 2000

Lp.

Zadania inwestycyjne

1.

Przebudowa Skweru Politechniki

2.

Budowa skrzydła wewnętrznego Gmachu Nowego Technologicznego Wydziału Inżynierii Produkcji

3.

Remont kapitalny Gmachu Elektroniki

4.

Budowa Centrum Naukowo-Dydaktycznego Technik Multimedialnych na Wydziale Mechatroniki

5.

Przebudowa i adaptacja części południowej budynku Starej Kotłowni dla potrzeb Wydziału Inżynierii Środowiska

6.

Modernizacja ośrodka wypoczynkowego PW w Sarbinowie Morskim

7.

Budowa Centrum Badań i Kształcenia Ustawicznego PW *)

8.

Rozbudowa i modernizacja Budynku Dydaktycznego przy ul. Łukasiewicza 17 w Płocku

9.

Modernizacja i adaptacja zabytkowego Gmachu Fizyki na potrzeby nowego Wydziału Fizyki PW.
Etap I: Odrestaurowanie auli i elewacji Gmachu Fizyki

10.

Nadbudowa i modernizacja Gmachu Samochodów i Ciągników

11.

Budowa ogrodzenia i parkingu na terenie głównym - bis

12.

Budowa Kompleksu Sportowego Politechniki Warszawskiej.
Etap I: Budowa hali i stadionu sportowego

*)Realizacja uchwały nr 13/96 Senatu PW z dnia 18.12.1996 r.


załącznik nr 2 do uchwały nr 61/XLIV/2000
Senatu PW z dnia 6.07.2000 r.

Tabl. 2. Inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych i prac badawczo rozwojowych, dofinansowywane przez KBN, przewidywane do rozpoczęcia w roku 2000

Lp.

Zadanie inwestycyjne

Wydział

l.

Adaptacja strychu na pracownię technik wizualizacji i przygotowania ilustracji architektonicznych przy użyciu technik multimedialnych

Architektury

2.

Centrum Technologii Materiałów Przyjaznych Środowisku -I etap

Chemiczny

3.

Laboratorium Aparatury Biocybernetycznej

Elektroniki i Technik Informacyjnych

4.

Modernizacja laboratoriów badawczych Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Elektryczny

5.

Pracownia Układów Dyspersyjnych - Laboratorium nr 048

Inżynierii Chemicznej i Procesowej

6.

Laboratorium Charakteryzowania Materiałów

Inżynierii Materiałowej


załącznik nr 3 do uchwały nr 61/ XLIV/2000
Senatu PW z dnia 6.07.2000 r.

Tabl. 3. Zadania inwestycyjne z perspektywą ich rozpoczęcia w latach 2000 - 2002

Nie jest przewidywane finansowanie tych zadań z budżetu centralnego PW w roku 2000. Decyzje o realizacji zadania będą podejmowane po przyjęciu przez Senat PW planów rzeczowo finansowych Uczelni w poszczególnych latach.

Lp.

Zadanie inwestycyjne

1.

Prace remontowe i adaptacyjne w pomieszczeniach piwnicznych Gmachu Głównego i w budynku Stołówki Centralnej na potrzeby Archiwum Uczelni i Biura Ewidencji

2.

Remont klatki "C" i adaptacja pomieszczeń w Gmachu Biurowym na potrzeby Kolegium Nauk Społecznych i Administracji

3.

Adaptacja budynku "Bytnara" do realizacji nowych zadań dydaktycznych i badawczych 1)

4.

Ocieplenie i przebudowa elewacji pawilonu głównego w ośrodku wypoczynkowo szkoleniowym w Grybowie. Etap końcowy po przebudowie w 1999 r.

5.

Adaptacja pomieszczeń w Gmachu Poligrafii na cele dydaktyczne

6.

Adaptacja DS. "Sezam" na Dom Gościnny Politechniki Warszawskiej 2)

7.

Rozbudowa i modernizacja Gmachu Architektury w celu stworzenia warunków do kształcenia większej liczby studentów

8.

Adaptacja fragmentu budynku "D" Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej dla potrzeb Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Energetyki 3)

9.

Rozbudowa i modernizacja Gmachu Elektrotechniki

10.

Przebudowa elewacji wraz z wymianą okien w Gmachu Inżynierii Lądowej

11.

Modernizacja i adaptacja zabytkowego Gmachu Fizyki na potrzeby nowego Wydziału Fizyki. Etap II: Odrestaurowanie pomieszczeń w Gmachu Fizyki

12.

Przebudowa elewacji wraz z wymianą okien w części wysokiej Gmachu Inżynierii Chemicznej

13.

Modernizacja i rozbudowa schroniska studenckiego "Koliba" razem z urządzeniami towarzyszącymi

14.

Rozbudowa i modernizacja zaplecza technologicznego na Wydziale Chemicznym w celu utworzenia Centrum Badawczo Wdrożeniowego Nowych Technologii Chemicznych

15.

Adaptacja przybudówki do Gmachu Aerodynamiki na potrzeby Muzeum PW

16.

Dostosowanie obiektów dydaktycznych PW do potrzeb studentów niepełnosprawnych 4)
(Według odrębnego planu.)

1)  W związku z uchwałą nr 140/98 Senatu PW w sprawie nowych obszarów działalności edukacyjnej i badawczej PW.
2)  Realizacja uchwały nr 24/99 Senatu PW w sprawie utworzenia Domu Gościnnego PW.
3)  Przedsięwzięcie o charakterze samofinansującym się.
4)  W związku z uchwałą nr 26/99 Senatu PW w sprawie zapewnienia odpowiednich warunków studiowania dla osób niepełnosprawnych.


załącznik nr 4 do uchwały nr 61/XLIV/2000
Senatu PW z dnia 6.07.2000 r.

Tabl. 4. Zadania inwestycyjne z perspektywą ich rozpoczęcia i realizacji do roku 2010

Decyzje o realizacji będą podejmowane w zależności od potrzeb i możliwości finansowania zadania, w tym zwłaszcza realności pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

Lp.

Zadania inwestycyjne

1.

Modernizacja ośrodka wypoczynkowego w Wildze

2.

Modernizacja hali mechanicznej w Gmachu Starym Technologicznym Wydziału Inżynierii Produkcji i zmiana jej funkcji na zintegrowane laboratoria technik i systemów wytwarzania

3.

Budowa międzywydziałowego kompleksu bibliotecznego na terenie kampusu południowego PW

4.

Budowa budynku audytoriów i biblioteki Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego PW w Płocku

5.

Budowa zintegrowanego laboratorium Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

6.

Rozbudowa Gmachu Biurowego PW

7.

Remont kapitalny Domu Studenckiego "Ustronie" wraz z nadbudową jednego piętra

8.

Budowa nowego Domu Studenckiego