Uchwała nr 56/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 czerwca 2000 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Rektora z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej za 1999 r.

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt k Statutu PW, art. 53 ust. l i 3 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 ze zmianami) oraz nie zawierającej zastrzeżeń opinii biegłych rewidentów, dotyczącej sprawozdania finansowego Politechniki Warszawskiej za 1999 r., przyjmuje roczne sprawozdanie Rektora z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 1999 r. Roczne sprawozdanie Rektora z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 1999 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki