Uchwała nr 91/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 13 grudnia 2000 r.

w sprawie prowizorium budżetowego w działalności dydaktycznej oraz Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów na rok 2001

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 lit. k oraz § 115 ust. l i 2 Statutu PW, uchwala prowizorium budżetowe na każdy miesiąc 2001 r. w wysokości 1/12 środków przekazanych przez MEN w 2000 r. na działalność dydaktyczną oraz pomoc materialną dla studentów.

Prowizorium będzie obowiązywać do czasu uchwalenia przez Senat PW planu rzeczowo-finansowego na rok 2001.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki