Uchwała nr 29/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 stycznia 2000 r.

zmieniająca Uchwałę nr 20/XLIV/99 Senatu PW z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie zasad podziału dotacji na finansowanie działalności dydaktycznej pomiędzy wydziały i inne jednostki organizacyjne PW w 2000 r.

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 lit. j oraz § 115 ust. 2 Statutu PW, wprowadza następujące zmiany do Uchwały nr 20/XLIV/99 Senatu PW z dnia 22 grudnia 1999 r.:

W pkt 5 dodaje się ppkt 5.3 w brzmieniu:

"5.3. Kwoty dotacji dla wydziałów, kolegiów i studiów w roku 2000, wyznaczone zgodnie z pkt.5.1 i 5.2, przelicza się ponownie z zastosowaniem dolnego limitu, tak by dotacja dla wymienionych jednostek nie mogła być mniejsza niż 99,10 % dotacji przyznanej w roku 1999 przy jednolitym wynikowym limicie górnym".

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki