Uchwała nr 50/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 maja 2000 r.

w sprawie zasad stosowania w Politechnice Warszawskiej umów o przeniesienie praw autorskich do utworów naukowych oraz sposobu kalkulacji kosztów działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich

  Działając na podstawie § 46 ust. l Statutu PW, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Senat Politechniki Warszawskiej uchwala, co następuje:

  1. Senat uważa za właściwe stosowanie w Uczelni przy wykonywaniu przez pracowników Uczelni badań naukowych i innych prac o twórczym charakterze, alternatywnie do umów o dzieło, umów o przeniesienie praw autorskich, nie obciążonych obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, zawieranych między Uczelnią i pracownikami. Senat uważa, że wybór rodzaju umowy powinien należeć do pracownika, będącego wykonawcą utworu przedstawionego w utrwalonej formie. Senat zwraca się do Rektora o ustalenie i wprowadzenie w Uczelni odpowiednich wzorów umów o przeniesienie praw autorskich do tych utworów.
  2. Senat uważa, że w kalkulacji kosztów realizacji zawieranych przez Uczelnię umów w ramach odpłatnego świadczenia usług dydaktycznych oraz w kalkulacji opłat za prowadzenie zajęć dydaktycznych, należy uwzględniać koszty związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) w taki sposób, aby koszty te w możliwie małym stopniu obciążały nauczycieli akademickich wykonujących zadania dydaktyczne, w szczególności na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia zawieranych z Uczelnią.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki