Uchwała nr 33/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 lutego 2000 r.

w sprawie rekompensowania następstw korekty zasad podziału dotacji na finansowanie działalności dydaktycznej pomiędzy wydziały i inne jednostki organizacyjne PW w 2000 roku

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt. j oraz §115 ust. 2 Statutu Politechniki Warszawskiej upoważnia Rektora do podjęcia działań mających na celu częściowe lub pełne - w miarę pozyskiwania dodatkowych środków - zrekompensowanie w roku budżetowym 2000 następstw korekty zasad podziału dotacji na finansowanie działalności dydaktycznej pomiędzy wydziały i inne Jednostki PW wprowadzonej uchwałą Senatu PW nr 29/XLIV/2000 z dnia 26 stycznia 2000 roku.

Zasady i tryb przyznawania rekompensat oraz źródła ich finansowania przedstawiono w załączniku do niniejszej uchwały.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


Załącznik do uchwały Senatu PW
nr 33/XLIV/2000

w sprawie rekompensowania następstw korekty zasad podziału dotacji na finansowanie działalności dydaktycznej pomiędzy wydziały i inne

I. Zasady i tryb rekompensowania następstw korekty:

  1. W pierwszej kolejności należy zrekompensować skutki korekty poniesione przez Kolegium Nauk Społecznych i Administracji (KNSiA), Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS), Studium Języków Obcych (SJO) oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS).
  2. W dalszej kolejności, proporcjonalnie do różnicy pomiędzy dotacją przyznaną na podstawie uchwały Senatu nr 29 z dnia 26 stycznia 2000 r. a wielkością dotacji obliczoną na podstawie uchwały Senatu nr 20 z dnia 22 grudnia 1999 r. mogą być stopniowo rekompensowane skutki korekty zasad podziału dotacji dla tych jednostek dydaktycznych, które uzyskały dotację niższą od oczekiwanej. Za formę rekompensaty może być uznane w szczególności przyznanie dodatkowych środków na inne rodzaje działalności jednostek niż kształcenie studentów.

II. Źródła finansowania działań wymienionych w punktach 1.1 i 1.2 stanowić będzie:

  1. 30 % nadwyżki ponad zapisaną w planie rzeczowo-finansowym na rok 2000 wielkość dotacji podstawowej przekazanej przez MEN na finansowanie działalności dydaktycznej (164 500 tys. zł).
  2. 60 % nadwyżki ponad kwotę 5 000 tys. zł zaplanowanych dochodów z działalności finansowej.
  3. 60 % nadwyżki ponad kwotę 6 000 tys. zł zaplanowanych pozostałych dochodów operacyjnych.
  4. Inne środki pozostające w dyspozycji JM Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Dyrektora Administracyjnego.
  5. 1 000 tys. zł z kwoty 14 700 tys. zł przeznaczonych w planie rzeczowo-finansowym na inwestycje, jeżeli to okaże się niezbędne.

III. Uruchomienie finansowania ze źródeł wymienionych w punktach II.-II. 3 oraz II.5 wymaga wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej na rok 2000.