Uchwała nr 82/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 listopada 2000 r.

w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia w r. akad. 2001-2002

  Zgodnie z art.141 ust. l Ustawy o Szkolnictwie Wyższym oraz § 159 ust. l Statutu Politechniki Warszawskiej, Senat PW ustala następujące zasady obowiązujące w roku akademickim 2001-2002:

 1. Rekrutacja studentów może być przeprowadzana na następujące rodzaje studiów:
  1. studia dzienne umożliwiające uzyskanie dyplomu magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata,
  2. studia wieczorowe i zaoczne umożliwiające uzyskanie dyplomu inżyniera lub licencjata, w tym również studia zaoczne na odległość (przez Internet),
  3. studia II stopnia (magisterskie) dzienne, wieczorowe i zaoczne,
  4. studia wieczorowe równoległe na kierunku Zarządzanie i Marketing,
  5. studia doktoranckie dzienne i zaoczne,
  6. studia podyplomowe,
  7. studia dzienne inżynierskie, magisterskie i doktoranckie w języku angielskim.
 2. Na studia wymienione w p. l a. oraz podejmowane przez obywateli polskich studia inżynierskie w języku angielskim obowiązywać będą następujące zasady rekrutacji:
  1. rekrutacja będzie przeprowadzana na wydziały i do kolegiów, oddzielnie na kierunki studiów oraz na ich rodzaje, z wyłączeniem przypadków gdy program pierwszego roku studiów jest wspólny dla różnych kierunków; dopuszcza się wydzieloną rekrutację na specjalności Poligrafia i Inżynieria Produkcji,
  2. rekrutacja będzie przeprowadzana w terminie podstawowym, oraz może być przeprowadzana w terminie dodatkowym,
  3. decyzje o rekrutacji w terminie dodatkowym podejmują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne i ogłaszają je wraz z wynikami rekrutacji podstawowej,
  4. liczby miejsc na odpowiednich wydziałach, kierunkach studiów i ich rodzajach ustalają Rady Wydziałów oraz Rady Kolegiów i podlegają one zatwierdzeniu przez Rektora,
  5. warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest złożenie przez kandydata podania i wniesienie opłaty rekrutacyjnej,
  6. sprawdzian klasyfikacyjny przeprowadza się na wszystkich wydziałach oraz w kolegiach; zakwalifikowanie na studia następuje w zależności od wyników sprawdzianu i wskazanych preferencji kandydata,
  7. wymagania sprawdzianu klasyfikacyjnego są jednakowe dla wszystkich wydziałów, z wyjątkiem Wydziału Architektury,
  8. sprawdzian obejmuje test problemowy z zakresu matematyki i fizyki; kandydaci na kierunki Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Biotechnologia, Inżynieria Materiałowa i specjalność Poligrafia na kierunku Geodezja i Kartografia mogą wybrać zamiast sprawdzianu z fizyki zamiennie sprawdzian z chemii,
  9. dla kandydatów na Wydział Architektury zostanie przeprowadzony oddzielny sprawdzian pozwalający na ocenę predyspozycji do studiów architektonicznych,
  10. dla kandydatów do Kolegiów sprawdzian obejmuje matematykę i język obcy,
  11. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne i Komisje Rekrutacyjne Kolegiów mogą ustalić minimalną wymaganą łączną liczbę punktów uzyskaną na sprawdzianie,
  12. liczby osób przyjętych na podstawie wyników sprawdzianów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne i Komisje Rekrutacyjne Kolegiów w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną i Rektorem,
  13. kandydaci spełniający warunki określone w uchwale Senatu PW nr l1/XLIV/99 z dnia 24.11.1999 mogą być zwolnieni z części sprawdzianu klasyfikacyjnego lub przyjęci bez tego sprawdzianu,
  14. na I rok studiów mogą być przyjmowani wolni słuchacze, w liczbie nie przekraczającej 10 % liczby przyjętych studentów,
  15. na wolne miejsca pozostałe po rekrutacji w terminie podstawowym mogą być przyjęci kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny wydział lub kierunek studiów, przy czym podstawowym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu są wyniki sprawdzianu,
  16. w rekrutacji w terminie dodatkowym mogą być przyjęci na studia kandydaci w wyniku sprawdzianu klasyfikacyjnego przeprowadzonego w Politechnice oraz, na określone wydziały, na podstawie wyników sprawdzianów wstępnych w innych Uczelniach, jeżeli dotyczyły one tematyki przedmiotów podstawowych dla kształcenia na tych wydziałach,
  17. kandydaci zakwalifikowani na I rok studiów obowiązani są złożyć określony zestaw dokumentów, w tym świadectwo dojrzałości, w terminie 2 tygodni od daty ogłoszenia decyzji o zakwalifikowaniu,
 3. Na studia wymienione w p. l b. obowiązywać będą następujące zasady rekrutacji:
  1. jeżeli liczba kandydatów dla poszczególnego kierunku i rodzaju studiów me przekroczy ustalonej liczby miejsc, przyjęci zostaną wszyscy zgłoszeni kandydaci,
  2. w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów może zostać zorganizowany sprawdzian klasyfikacyjny obejmujący test problemowy z zakresu określonego w p.2.h lub 2.j, dla kandydatów na kierunek Zarządzania i Marketing sprawdzian obejmie matematykę i język obcy,
  3. dla kandydatów na Wydział Architektury może zostać zorganizowany sprawdzian predyspozycji do studiów architektonicznych, niezależnie od liczby kandydatów;
 4. W odniesieniu do rekrutacji na studia określone w punkcie l. c, d, e, f, g, z wyłączeniem studiów inżynierskich w języku angielskim, ustala się co następuje:
  1. zasady przyjęć oraz liczby miejsc na studiach prowadzonych na wydziałach i w kolegiach ustalają Rady Wydziałów i Rady Kolegiów,
  2. zasady przyjęć oraz liczby miejsc na studia w Szkole Businessu ustala Rada Szkoły Businessu i zatwierdza Rektor.
 5. Zgodnie z decyzją Rektora PW, podejmowaną na podstawie § 52 p. q Statutu PW oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni, odpłatne będą następujące zajęcia dydaktyczne prowadzone dla obywateli polskich:
  1. zajęcia na studiach dziennych, z wyjątkiem wykładów, powtarzane z powodu ich nie zaliczenia w ustalonych terminach rejestracyjnych,
  2. zajęcia odrabiane powtórnie przez osoby przyjęte ponownie na I rok studiów dziennych w Politechnice Warszawskiej, jeżeli nie były one poprzednio zaliczone,
  3. zajęcia na I roku studiów odrabiane w charakterze wolnych słuchaczy,
  4. zajęcia na studiach wieczorowych, zaocznych i podyplomowych,
  5. za zajęcia na studiach w języku angielskim pobierana będzie opłata wyrównawcza związana ze zwiększonymi kosztami tych zajęć.
 6. Odpłatność za zajęcia prowadzone dla cudzoziemców będzie pobierana zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki