Uchwała nr 90/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 13 grudnia 2000 r.

w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2000

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 lit. k oraz § 115 ust. l i 2 Statutu PW, biorąc pod uwagę zmniejszenie dotacji na działalność dydaktyczną przyznanej PW przez MEN, nieprzyznanie przewidywanej dodatkowej dotacji oraz zmniejszenie dotacji na pomoc materialną dla studentów, uchwala następującą korektę planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej na rok 2000:

  1. Zmniejszenie planowanej dotacji MEN na działalność dydaktyczną o kwotę 7.812 tys. zł,
  2. Zmniejszenie planowanej dotacji MEN na Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów o kwotę 888 tys. zł,
  3. Dostosowanie w planie rzeczowo - finansowym PW przewidywanych kosztów, prezentowanych w Tabeli nr 2, do zmniejszonych przychodów przy utrzymaniu zasady równowagi budżetu Szkoły,
  4. Kwotę zmniejszenia dotacji na działalność dydaktyczną MEN rozlicza się proporcjonalnie na wszystkie pozycje w części D i w części O przyjętego planu rzeczowo - finansowego na rok 2000.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki