Uchwała nr 49/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 maja 2000 r.

w sprawie zasad podziału środków na dofinansowanie współpracy zagranicznej

  Działając na podstawie § 46 ust. 2 lit. j Statutu PW Senat Politechniki Warszawskiej ustanawia następujące zasady podziału środków na współpracę zagraniczną przekazywanych Uczelni przez Komitet Badań Naukowych w ramach dotacji na działalność statutową.

  1. Wysokość środków na dofinansowanie współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą w 2000 roku określa Rektor dokonując pierwotnego podziału kwoty dotacji przyznawanej przez KBN na dofinansowanie współpracy zagranicznej, importu czasopism naukowych i innych nośników informacji naukowej oraz dofinansowanie komputerowej łączności krajowej i zagranicznej.
  2. Dziewięćdziesiąt procent środków na dofinansowanie współpracy zagranicznej rozdziela się na drodze konkursu obejmującego wnioski zgłoszone przez wydziały i kolegia.
  3. Ocenę merytoryczną wniosków przeprowadza i propozycję podziału odpowiednich środków przygotowuje Rektorska Komisja ds. Badań Naukowych z udziałem przedstawicieli Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą oraz Senackiej Komisji ds. Nauki. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor.
  4. Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę zobowiązania wynikające z umów międzyrządowych i umów podpisanych przez PW, w tym również dotyczących konferencji organizowanych przez Uczelnię oraz dotychczasowe wyniki współpracy.
  5. Dziesięć procent środków na dofinansowanie współpracy zagranicznej pozostawia się do dyspozycji Rektora na dofinansowanie współpracy w obszarach o zasadniczym znaczeniu dla umacniania pozycji Uczelni w kontaktach międzynarodowych.
  6. Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą dokonywać będzie oceny wyników współpracy na podstawie sprawozdań złożonych przez realizatorów wniosków.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki