Uchwała nr 47/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 maja 2000 r.

w sprawie udostępniania pomieszczeń Uczelni na cele związane z kampanią wyborczą w wyborach do organów władzy publicznej.

  Działając na podstawie § 46 ust. l Statutu PW oraz

  Senat Politechniki Warszawskiej postanawia, że w murach Uczelni mogą być organizowane spotkania z udziałem osób kandydujących w wyborach do organów władzy publicznej, z zachowaniem następujących zasad:

  1. Pomieszczenia Uczelni, o ile nie koliduje to z ich przeznaczeniem lub wcześniejszymi decyzjami w sprawie ich wykorzystania, mogą być udostępniane na spotkania przedwyborcze, których czas trwania i forma odpowiadają obowiązującym przepisom i przyjętym zwyczajom - na podstawie decyzji dyrektora administracyjnego, dziekana lub kierownika pozawydziałowej jednostki organizacyjnej, podjętych zgodnie z ich kompetencjami jako dysponentów tych pomieszczeń, wynikającymi z obowiązujących w Politechnice Warszawskiej przepisów, na wniosek:
  2. Pomieszczenia Uczelni nie będą udostępniane na spotkania z osobami, które w swym postępowaniu naruszają normy i zasady państwa prawnego lub wzywają do tego, a w szczególności z osobami, wobec których prowadzone jest postępowanie karne lub administracyjne, związane z ich nagannymi działaniami jako osób prowadzących działalność publiczną.

  Senat zwraca się do Rektora o nadzorowanie działań i decyzji podejmowanych w Uczelni w sprawach, o których mowa w niniejszej uchwale.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki