Uchwała nr 44/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 kwietnia 2000 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Krakowską

  Po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Jana Kmity, Senat Politechniki Warszawskiej postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki