Uchwała nr 62/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 6 lipca 2000 r.

w sprawie sposobów usprawnienia informowania społeczności akademickiej przez organy PW

  Kierując się intencją zapewnienia właściwego informowania społeczności akademickiej przez organy PW, w odpowiedzi na inicjatywę Rektora, Senat opowiada się za podjęciem działań mających na celu modernizację i rozwój istniejącego systemu obiegu i rozpowszechniania informacji zgodnie z założeniami stanowiącymi załącznik nr l do niniejszej uchwały. System ten powinien przede wszystkim wykorzystywać istniejące środki, a w szczególności Miesięcznik Politechniki Warszawskiej, sieć komputerową i Seminarium Uczelniane, zgodnie z założeniami przedstawionymi w załącznikach nr 2 - 4 do niniejszej uchwały, a także tablice ogłoszeniowe i posiedzenia rad wydziałów.

Jednocześnie Senat zwraca się do pracowników i studentów o bardziej aktywne wykorzystywanie istniejących w Politechnice Warszawskiej możliwości dostępu do informacji.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


Senacka Komisja ds. Organizacji Uczelni

załącznik nr l do uchwały Senatu PW
nr 62/XLIV/ z dnia 6.07.2000 r.

Założenia ogólne dotyczące systemu informowania społeczności akademickiej przez organy działające w PW

System informowania społeczności akademickiej o osiągnięciach Politechniki Warszawskiej i działaniach podejmowanych przez Senat i Rektora odgrywa istotną rolę w zarządzaniu Uczelnią.

Powinien on spełniać następujące wymagania:


Senacka Komisja ds. Organizacji Uczelni

załącznik nr 2 do Uchwały Senatu PW
nr 62/XLIV/2000 / z dnia 6.07.2000 r.

Miesięcznik Politechniki Warszawskiej

w systemie informowania społeczności akademickiej przez organy działające w PW

Miesięcznik Politechniki Warszawskiej jest istotnym elementem systemu upowszechniania informacji w Uczelni. Powinien być pismem adresowanym do szeroko pojętej społeczności akademickiej Uczelni i dostępnym dla wszystkich zainteresowanych. Powinien upowszechniać informacje o osiągnięciach Uczelni i działaniach podejmowanych przez jej organy, w tym materiały Senatu i Rektora, a także administracji centralnej i jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Specjalne numery Miesięcznika mogą być poświęcone wybranym tematom, takim jak:

akcja rekrutacyjna na studia, informacje o KBN, wybrane informacje dotyczące szkolnictwa wyższego i nauki, itp.

Uzupełnieniem Miesięcznika może być, Biuletyn Informacyjny, stanowiący organizacyjnie jego integralną część i ukazujący się łącznie z Miesięcznikiem /jako wkładka/, lub niezależnie. Biuletyn upowszechniałby istotne dokumenty i materiały dotyczące osiągnięć Uczelni i działań podejmowanych przez jej organy.

W celu realizacji powyższych założeń należy:

Wybrane materiały Miesięcznika i Biuletynu, po odpowiednim przetworzeniu, powinny być rozpowszechniane w sieci komputerowej.


Senacka Komisja ds. Organizacji Uczelni

załącznik nr 3 do Uchwały Senatu PW
nr 62/XLIV/2000 z dnia 6.07.2000 r.

Rola sieci komputerowych w systemie informowania społeczności akademickiej przez organy działające w PW

Sieci komputerowe, najszybciej rozwijający się obecnie środek przenoszenia informacji, odgrywają coraz większą rolę w zarządzaniu instytucjami handlowymi, finansowymi i przemysłowymi, a także - instytucjami edukacyjnymi. W systemie informowania społeczności Politechniki Warszawskiej o osiągnięciach Uczelni i działaniach podejmowanych przez jej organy, sieci komputerowe powinny być szerzej wykorzystane przede wszystkim tam, gdzie istotną rolę odgrywa informacyjne sprzężenie zwrotne - gdzie istotna jest opinia odbiorcy informacji o jej treści.

Najważniejsze obszary istniejącego i potencjalnego wykorzystania sieci komputerowych do tego celu - to:

Wszystkie wymienione wyżej obszary potencjalnego wykorzystania sieci komputerowych powinny być systematycznie zagospodarowywane w ramach planu działań uwzględniającego, z jednej strony, hierarchię potrzeb, z drugiej zaś - istniejące warunki techniczne.


Senacka Komisja ds. Organizacji Uczelni

załącznik nr 4 do Uchwały Senatu PW nr 62/XLIV/2000
z dnia 6.07.2000 r.

Seminarium Uczelniane

w systemie informowania społeczności akademickiej przez organy działające w PW

Seminarium Uczelniane jest miejscem prezentacji koncepcji i projektów rozwojowych Uczelni oraz stanowi forum bezpośredniej wymiany poglądów społeczności akademickiej na temat istotnych problemów Uczelni i jej otoczenia.

Seminarium jest adresowane przede wszystkim do kierowników jednostek organizacyjnych, członków organów kolegialnych i osób pełniących funkcje w Uczelni, ale jest otwarte dla wszystkich pracowników i studentów.

Materiały prezentowane w ramach Seminarium powinny być rozpowszechniane za pośrednictwem Internetu oraz publikowane w Miesięczniku PW, który powinien oferować swoje strony również dla dyskusji poseminaryjnej.