Uchwała nr 58/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 czerwca 2000 r.

w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2000

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt k oraz § 115 ust. l i 2 Statutu PW, uchwala korektę planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej na rok 2000, przedstawioną w załączniku do niniejszej uchwały.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki