Uchwała nr 81/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 listopada 2000 r.

w sprawie założeń do planu rzeczowo-finansowego PW na rok 2001

Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt k oraz § 115 ust. 2 Statutu PW, przyjmuje założenia do planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej na rok 2001, przedstawione w załączniku do niniejszej uchwały.

Sekretarz Senatu REKTOR

dr Teresa Kotaszewicz prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik do uchwały Senatu PW

nr 81/XLIV/2000

Warszawa, 22.11.2000 r.

Założenia

do projektu planu rzeczowo - finansowego PW na rok 2001

Założenia do projektu planu rzeczowo - finansowego PW na rok 2001 opracowano uwzględniając:

* Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projekcie budżetu państwa na 2001 r.,

* Prognozowaną sytuację finansową PW na koniec 2000 r. wynikającą z analizy sprawozdawczości finansowo - księgowej za 9 miesięcy br.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania, do projektu planu rzeczowo -finansowego PW na 2001 r. proponuje się przyjąć następujące założenia:

 1. Dotacja na działalność dydaktyczną wynikająca z podziału algorytmicznego MEN-101% dotacji przekazanej w 2000 r.,
 2. Dotacja na badania naukowe - wzrost realny w stosunku do 2000r. o około 5%,
 3. Dotacja na Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów - wzrost jak w bieżącym roku budżetowym, tzn. o około 6 %,
 4. Odpisy na koszty ogólne:

4. l. Działalność dydaktyczna finansowana z dotacji MEN - odpis kwotowy,

4.2. Pozostała działalność dydaktyczna - 15 %,

4.3. Pozostałe działalności oraz koszty domów i stołówek studenckich - 10 %,

4.4. Badania naukowe - środki będące w dyspozycji Rektora - wskaźnik odpisu ustala Rektor,

4.5. Działalność w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej - 3 %.

 1. Planowane dochody finansowe z tytułu odsetek we wszystkich rodzajach działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami - na poziomie planowanych dochodów finansowych w roku bieżącym (w ujęciu nominalnym). Proponowany podział przewidywanych dochodów finansowych:
 2. 5.1. 92 % - środki na finansowanie wydatków realizowanych w ramach oszczędności Wydziałów, Kolegiów i Studiów posiadanych w działalności dydaktycznej,

  5.2. 8 % - Centralny Fundusz Pracowniczy.

 3. 6. Inwestycje:

6.1. Dotacje na inwestycje budowlane :

- przewidywane w wysokości kwot wnioskowanych do MEN i KBN,

6.2. Finansowanie własne inwestycji budowlanych - realizowane w miarę posiadanych środków,

6.3. Dotacja na inwestycje aparaturowe - przewidywane w wysokości kwot

wnioskowanych do KBN.

 1. Wydatkowanie środków z funduszu na odtworzenie majątku trwałego (odpisy amortyzacyjne) - decyzje podejmuje Rektor.
 2. W projekcie budżetu na rok 2001, odmiennie jak w latach ubiegłych, przewiduje się podział tylko planowanej dotacji MEN. Nie przewiduje się dofinansowania działalności dydaktycznej z funduszu zasadniczego PW.
 3. Podobnie jak w latach poprzednich proponuje się następujący podział planowanej dotacji MEN na działalność dydaktyczną:

9.1. Część D przeznaczoną na finansowanie zadań dydaktycznych dzieloną na Wydziały, Kolegia i Studia według formuły algorytmicznej,

9.2. Część O przeznaczoną na finansowanie zadań ogólnouczelnianych (w tym środki, które będą przekazane na Wydziały w postaci podziału wtórnego m. in. jako dotacje celowe w dydaktyce, środki na remonty, 2 % fundusz nagród, rezerwa Rektora) dzieloną kwotowo na:

  1. Działalność kulturalno - wychowawczą studentów,
  2. Dotacje celowe w dydaktyce,
  3. Remonty,
  4. Akademicką służbę zdrowia,
  5. Centralny Ośrodek Informatyki,
  6. Fundusz Modernizacji i Rozwoju,
  7. Dydaktykę ogólnouczelnianą, w tym 2 % fundusz nagród,
  8. Rezerwę Rektora,
  9. Koszty ogólne, w tym:

- Zarząd,

- Biblioteka Główna,

- Promocja Uczelni,

- ZFŚS - emeryci i renciści.

9.3. Proporcje podziału dotacji MEN na część D i O określa się orientacyjnie (na podstawie proporcji z lat ubiegłych) odpowiednio na poziomie około 80 % i 20 %.

 1. Jeśli otrzymana dotacja MEN na działalność dydaktyczną (bez środków na podwyżki ustawowe) będzie wyższa lub niższa od kwoty przyjętej w planie rzeczowo - finansowym, podział nadwyżki lub dopełnienie niedoboru, zostanie dokonane zgodnie z decyzją Senatu wyrażoną w formie Uchwały.
 2. W projekcie budżetu PW proponuje się nie uwzględniać środków na przewidziane w 2001r. ustawowe podwyżki wynagrodzeń, odnośnie których decyzje są zwykle podejmowane w terminie późniejszym. Z dotychczasowych informacji wynika, że w sferze budżetowej przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 0,4 % powyżej planowanej inflacji. Nie oznacza to jednak, że na takim poziomie będą się kształtowały podwyżki w szkolnictwie wyższym.