Uchwała nr 78/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 27 września 2000 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego PW w Płocku

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 27 ust. l Statutu PW, uchwala Regulamin Organizacyjny Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Politechniki Warszawskiej w Płocku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Traci moc uchwała Senatu PW nr 34/XLI/91 z dnia 27 listopada 1991 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik do uchwały Senatu PW nr 78\XLIV\2000

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
OŚRODKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ w PŁOCKU

DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Politechniki Warszawskiej w Płocku, zwany dalej Ośrodkiem, stanowi integralną część Politechniki Warszawskiej. Ośrodek organizuje i prowadzi działalność dydaktyczną, naukową, techniczną i kulturową.

§2

Ośrodek działa na podstawie Statutu Politechniki Warszawskiej, zwanego dalej Statutem, oraz niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem.

§3

Ośrodkiem kieruje Prorektor ds. Ośrodka, zwany dalej Prorektorem, działający z upoważnienia Rektora Politechniki Warszawskiej, zwanego dalej Rektorem.

§4

Pracownicy Ośrodka są pracownikami Politechniki Warszawskiej, a teren Ośrodka jest terenem Politechniki Warszawskiej.

§5

Mienie Ośrodka stanowi wydzieloną część mienia Politechniki Warszawskiej.

§6

Ośrodek dysponuje posiadanymi środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Senatu Politechniki Warszawskiej, zwanego dalej Senatem, i zarządzeniami Rektora.

§7

Ośrodek ma sztandar, który jest używany za zgodą Prorektora z okazji podniosłych uroczystości.

§8

W Ośrodku odbywają się uroczyste inauguracje roku akademickiego.

DZIAŁ II
ORGANIZACJA OŚRODKA

§9

 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Ośrodka są:
  1. wydziały, powołane do realizacji zadań dydaktycznych, naukowych i technicznych,
  2. kolegia, powołane do realizacji zadań naukowych i dydaktycznych, tworzone na wniosek Prorektora w trybie określonym w § 40 ust. 2 Statutu,
 2. Organizację kolegiów określają ich regulaminy, wydawane na wniosek Prorektora w trybie określonym w § 40 ust. 3 Statutu.
 3. W Ośrodku, poza wydziałami i kolegiami, mogą działać jednostki organizacyjne, w tym studia i zakłady, wykonujące wspólne dla podstawowych jednostek organizacyjnych Ośrodka zadania, w szczególności dydaktyczne, w tym służące zdobywaniu i rozwijaniu znajomości języków obcych, lub zadania służące podnoszeniu sprawności fizycznej.
 4. Jednostki organizacyjne określone w ust. 3 tworzy, przekształca i znosi Rektor na wniosek Prorektora, za zgodą Senatu. Jednostki te działają na podstawie regulaminów organizacyjnych wydanych przez Rektora na wniosek Prorektora, po zasięgnięciu opinii Senatu.
 5. Kierowników jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3 powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Prorektora. Powołanie następuje na czas określony lub nieokreślony; powołanie na czas określony może być odnawiane.
 6. Mienie podstawowych jednostek organizacyjnych Ośrodka oraz jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3 stanowi wydzielone mienie Ośrodka, Jednostki te dysponują posiadanymi środkami finansowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Senatu i zarządzeniami Rektora.

§10

W Ośrodku działa system biblioteczno-informacyjny wchodzący w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej.

§11

 1. Prorektor kieruje Ośrodkiem, a w szczególności:
  1. reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, w tym dokonuje - w granicach posiadanych pełnomocnictw - czynności prawnych w imieniu Politechniki Warszawskiej, w sprawach dotyczących Ośrodka,
  2. reprezentuje Rektora w sprawach Ośrodka w kontaktach z władzami miasta Płocka i województwa mazowieckiego oraz z władzami województw przyległych,
  3. dba o właściwe wykonywanie zadań Ośrodka,
  4. działa na rzecz zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania Ośrodka,
  5. podejmuje decyzje i dokonuje czynności prawnych, związanych z zatrudnianiem pracowników Ośrodka,
  6. dba o przestrzeganie prawa oraz o porządek i bezpieczeństwo na terenie Ośrodka,
  7. dba o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych i zdrowotnych studentów oraz pracowników Ośrodka,
  8. ustala organizację i zakres działania jednostek administracyjnych i jednostek pomocniczych Ośrodka,
  9. sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka, a w szczególności nad:
   • funkcjonowaniem administracji Ośrodka i służb administracyjno-finansowych jednostek organizacyjnych Ośrodka,
   • gospodarowaniem mieniem Ośrodka,
   • wykorzystaniem środków finansowych przydzielonych Ośrodkowi przez Politechnikę Warszawską oraz pochodzących z innych źródeł,
  10. rozpatruje odwołania od decyzji kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych Ośrodka i jednostek określonych w § 9 ust. 3,
  11. określa teren Ośrodka w porozumieniu z właściwym organem samorządu terytorialnego,
  12. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Ośrodka, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Uczelni.
 2. Prorektor jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka oraz przełożonym i opiekunem studentów Ośrodka.
 3. Rektor Politechniki Warszawskiej może przekazać Prorektorowi inne uprawnienia dotyczące funkcjonowania Ośrodka, w szczególności w sprawach należących do zakresu zadań innych prorektorów Politechniki Warszawskiej.
 4. Prorektor może pełnić jednocześnie funkcję dziekana wydziału Ośrodka. Dziekan-elekt jest przedstawiany Rektorowi-elektowi Politechniki Warszawskiej jako kandydat na Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Ośrodka.

§12

 1. Prorektor może powoływać swoich pełnomocników oraz komisje. Realizacja powyższego uprawnienia nie może naruszać zakresu uprawnień Prorektora wynikających z pełnomocnictw udzielonych przez Rektora.
 2. W razie nieobecności Prorektora, jego zadania może wykonywać kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej Ośrodka, wyznaczony przez Rektora na wniosek Prorektora.

DZIAŁ III

ADMINISTRACJA OŚRODKA

§13

 1. Zadania o charakterze administracyjnym, finansowym, technicznym i usługowym, związane z funkcjonowaniem Ośrodka, są wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki administracyjne i jednostki pomocnicze, tworzące administrację Ośrodka.
 2. Zadania określone w ust. l, związane z funkcjonowaniem podstawowych jednostek organizacyjnych Ośrodka oraz jednostek określonych w § 9 ust. 3, mogą być wykonywane przez służby administracyjno-finansowe tych jednostek.

§ 14

 1. Administracją Ośrodka oraz jednostkami pomocniczymi kieruje zastępca dyrektora administracyjnego Politechniki Warszawskiej ds. Ośrodka, zwany dalej zastępcą dyrektora, działający w porozumieniu z Prorektorem.
 2. Pracownicy służb administracyjno-finansowych, o których mowa w § 13 ust. 2, podlegają kierownikom właściwych jednostek organizacyjnych.

§15

 1. Jednostkami administracyjnymi Ośrodka są działy i samodzielne stanowiska pracy.
 2. Jednostkami pomocniczymi są domy studenckie i hotele pracownicze.
 3. Jednostką administracyjną Ośrodka, wykonującą zadania finansowo-księgowe, jest kwestura Ośrodka.
 4. Jednostki administracyjne i pomocnicze Ośrodka tworzy, przekształca i znosi Prorektor na wniosek zastępcy dyrektora.

§16

 1. Do zadań zastępcy dyrektora należy w szczególności:
  1. sporządzanie analiz ekonomicznych oraz planów ekonomiczno-finansowych działalności Ośrodka,
  2. podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem mieniem Ośrodka, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej,
  3. podejmowanie decyzji w zakresie wykonywania zadań o charakterze administracyjnym, technicznym i usługowym.
 2. Zastępca dyrektora jest odpowiedzialny za gospodarowanie mieniem Ośrodka i jego zabezpieczanie, w tym za eksploatację budynków i urządzeń, inwestycje i remonty oraz ochronę przeciwpożarową, a także za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz sprawy socjalne i ochrony zdrowia pracowników i studentów Ośrodka.
 3. Z tytułu odpowiedzialności określonej w ust. 2 zastępca dyrektora sprawuje nadzór nad wszystkimi jednostkami Ośrodka w zakresie działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i usługowej.

§17

 1. Zastępcę dyrektora powołuje na czas nieokreślony i odwołuje Rektor na wniosek dyrektora administracyjnego Politechniki Warszawskiej, zaakceptowany przez Prorektora.
 2. Zastępcą dyrektora może być osoba posiadająca kwalifikacje odpowiadające zajmowanemu stanowisku.
 3. W razie nieobecności zastępcy dyrektora, jego zadania może wykonywać kierownik jednostki administracyjnej Ośrodka, wyznaczony przez Prorektora w uzgodnieniu z dyrektorem administracyjnym Politechniki Warszawskiej.

§ 18

 1. Kwesturą Ośrodka kieruje zastępca kwestora Politechniki Warszawskiej ds. Ośrodka.
 2. Zastępcę kwestora ds. Ośrodka powołuje na czas nieokreślony i odwołuje Prorektor na wniosek zastępcy dyrektora ds. Ośrodka, uzgodniony z kwestorem Politechniki Warszawskiej.

DZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

 1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu.
 2. Postanowienia Statutu dotyczące dziekana i rady wydziału stosuje się odpowiednio do dyrektora kolegium i rady kolegium, chyba że regulamin organizacyjny kolegium stanowi inaczej.

§ 20

Członkowie społeczności akademickiej Ośrodka mogę organizować i odbywać na jego terenie zgromadzenia na zasadach i przy zachowaniu przepisów porządkowych określonych w Statucie. Odpowiednie uprawnienia i obowiązki Rektora dotyczące zgromadzeń, określone w załączniku 5 do Statutu, przysługują Prorektorowi.

§21

 1. W przypadku utworzenia w Ośrodku drugiego wydziału traci moc ust. 4 w § II.
 2. Tryb i harmonogram wprowadzenia w życie postanowień ust. l określa Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
 3. Do czasu utworzenia w Ośrodku drugiego wydziału, w przypadku określonym w § 12 ust. 2, zadania Prorektora podczas jego nieobecności może wykonywać zastępca kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Ośrodka, wyznaczony przez Rektora na wniosek Prorektora.

§22

Zmian Regulaminu dokonuje Senat na wniosek Rektora.

§23

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat.