Uchwała nr 71/XLIV/2000

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 27 września 2000 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Wrocławską

  Po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Henryka Hawrylaka, Senat Politechniki Warszawskiej postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki