•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Inżynierii Materiałowej

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa w Zakładzie Projektowania Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna bądź pokrewnej, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rozpoczęciem zatrudnienia w projekcie. Warunkiem jest aby kandydat na stanowisko adiunkta w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy;
  3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca skuteczne ubieganie się o granty naukowe w polskich i europejskich instytucjach finansujących działalność badawczą oraz prowadzenie projektów naukowych we współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansującymi;
  4. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Projektowania Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej;
  5. znajomość zagadnień związanych z elektrochemicznymi technikami badania odporności na korozję stopów na bazie żelaza, w tym polaryzacji liniowej i spektroskopii impedancyjnej, elektrochemicznej modulacji częstotliwości (LPR, EIS, EFM) poparte co najmniej 2 dwoma publikacjami w czasopismach o IF nie niższym niż 6.2;
  6. znajomość zagadnień związanych z charakteryzowaniem szybkości korozji stopów na bazie żelaza na podstawie spektroskopii impedancyjnej;
  7. znajomość zagadnień związanych z analizą mikrostrukturalną ze szczególnym uwzględnieniem pocieniania jonowego z dalszą analizą mikroskopową materiałów i ich składu chemicznego;
  8. doświadczenie w metodach ochrony przed korozją stali;
  9. doświadczenie w charakteryzowaniu materiałów przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej i innych technik pozwalających na dokładnie scharakteryzowanie produktów korozji (np. XRD, microFTIR);
  10. doświadczenie w realizacji projektów we współpracy z przemysłem związanymi z badaniem odporności korozyjnej różnych materiałów;
  11. Współpraca z renomowanymi zagranicznymi jednostkami naukowymi;
  12. Kandydat realizować będzie zadania badawcze w ramach projektu badawczego pt.: „Nowe stale ODS do zastosowań w ekstremalnych warunkach z wykorzystaniem ultradźwiękowej dyspersji nano-tlenków w połączeniu z SLM i PPS” - umowa nr UMO-2021/43/I/ST8/01018 do projektu badawczego nr 2021/43/I/ST8/01018 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Zakres obowiązków kandydata zgodnie z wnioskiem o finansowanie obejmuje prace związane ze szczegółowym opisem mikrostruktury i właściwości korozyjnych materiałów badanych w projekcie, w tym:
   1. przygotowanie próbek do badań przy użyciu zaawansowanych technik, takich jak pocienianie jonowe i wykonywanie obserwacji mikroskopowych wraz z analizą chemiczną,
   2. planowanie, przetwarzanie i interpretacja badań prowadzących do charakterystyki stali ODS,
   3. planowanie, opracowanie i interpretację badań prowadzących do charakterystyki stali ODS wytworzonych w ramach projektu w ramach projektu ze szczególnym uwzględnieniem właściwości korozyjnych,
   4. ocena, opis i interpretacja wyników,
   5. przygotowanie publikacji naukowych i nadzór nad prowadzeniem prac studenckich, doktorskich,
   6. prezentowanie wyników badań na spotkaniach wewnętrznych i konferencjach międzynarodowych.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. odpis dyplomu doktorskiego;
  6. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  9. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 23.11.2022 do dnia 23.12.2022 w Warszawie, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ul. Wołoska 141 pok. 206, tel. 22 849 02 22, e-mail: wim@pw.edu.pl
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.01.2023.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska, Dziekan WIM PW, tel. 22 849 02 22.
Konkurs [pdf] 192,84 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 23.11.2022 10:37

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 23.11.2022 10:37