•  

BIP PW

Ogłoszenia

Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 poz. 1460, 1475, dalej: uRPS), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się̨ o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Osi Priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji ”, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” w konkursie nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-002/20, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu na opracowanie koncepcji działania ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynku i przestrzeni publicznych”, przeznaczonego dla podmiotów publicznych, a finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych. 

Wytworzył(a):

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 13.04.2010 10:28

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 13.04.2010 10:28