•  

BIP PW / Praca w Politechnice

Dla nauczycieli

Obowiązek informacyjny:

Informujemy że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) – „RODO”. Administratorem jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. 2018 poz. 918). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji.
 
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku wyrażenia zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć firmy którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności,z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dane zostaną usunięte po 3 miesiącach.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Aktualne konkursy

Dziekan Wydziału Mechatroniki informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Zakładzie Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).

Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz.1668 z późn. zm.).

Dziekan Wydziału Mechatroniki informuje o konkursie na objęcie stanowiska starszego wykładowcy w Zakładzie Urządzeń Wykonawczych Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z poźn.zm).

Dziekan Wydziału Mechatroniki informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Zakładzie Mikrotechnologii i Nanotechnologii na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).

Dziekan Wydziału Mechatroniki informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta (badawczo-dydaktycznego) w Zakładzie Metrologii Współrzędnościowej na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).

Dziekan Wydziału Mechatroniki informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta (badawczo-dydaktycznego) w Zakładzie Mikrotechnologii i Nanotechnologii na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).

Dziekan Wydziału Mechatroniki informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta (badawczo-dydaktycznego) w Zakładzie Mikrotechnologii i Nanotechnologii na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).

Dziekan Wydziału Transportu informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Zakładzie Inżynierii Transportu Lotniczego na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668).

Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Zakładzie Podstaw Konstrukcji na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (przy ul. Koszykowej 55, 00-659, w Warszawie), która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późniejszymi zmianami).

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta (badawczego) w dyscyplinie naukowej filozofia, w wymiarze pełnego etatu, w Zakładzie Filozofii i Etyki w Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, które będzie stanowiło podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Technologii Poligraficznych, Instytutu Mechaniki i Poligrafii na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).

Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Automatyki i Inżynierii Oprogramowania, w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej, na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).

Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej na Wydziale Geodezji i Kartografii  Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm. )

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji  informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego  w Zakładzie Mechaniki i Technik Uzbrojenia, Instytutu Mechaniki i Poligrafii na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z póżn. zm).

Dziekan Wydziału informuje o konkursie na objęcie stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Innowacyjności i Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668).

Dziekan Wydziału informuje o konkursie na objęcie stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Innowacyjności i Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668).

Wytworzył(a): Administrator BIP

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 19.11.2007 11:57

Zaktualizował(a): Administrator Systemu BIP

w dniu: 18.12.2018 11:38