•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nie-nauczycieli

ZASTĘPCA KANCLERZA DS. TECHNICZNYCH

Rektor Politechniki Warszawskiej poszukuje kandydata na stanowisko:

ZASTĘPCY KANCLERZA DS. TECHNICZNYCH

Zakres odpowiedzialności:

 1. Kierowanie administracją i gospodarką uczelni, w tym wykonywanie czynności z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, w zakresie udzielonego pełnomocnictwa i w ramach przepisów wewnętrznych;
 2. Nadzór nad pracą bezpośrednio podporządkowanych jednostek organizacyjnych;
 3. Nadzór nad realizacją inwestycji budowlanych, remontów budynków oraz konserwacji urządzeń technicznych;
 4. Nadzór nad prawidłową realizacją planu rzeczowo-finansowego.

Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności:

 1. Posiadanie pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych;
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie i minimum 8 letni staż, w tym 4 na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym;
 3. Znajomość podstaw prawnych funkcjonowania publicznych szkół wyższych oraz praktyka w ich stosowaniu w tym szczególności: ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks pracy, ustawa o finansach publicznych, ustawo o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 4. Znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych, na podstawie których działa uczelnia publiczna;
 5. Umiejętność posługiwania się biurowymi programami komputerowymi w stopniu umożliwiającym sprawne wywiązywanie się z obowiązków;
 6. Doświadczenie w kierowaniu i stosowaniu projektów prawno-finansowych, zarządzaniu zespołem oraz umiejętności organizacyjne, negocjacyjne i mediacyjne;
 7. Doświadczenie w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych.

Dodatkowe wymagania:

 1. Preferowane wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub w zakresie zarządzania;
 2. Język obcy – poziom B1/B2;
 3. Pożądane kompetencje osobiste i społeczne: zdolności menadżerskie, asertywność w zarządzaniu, myślenie analityczne, umiejętność koncentracji, umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, komunikatywność, umiejętność negocjacji i mediacji, zarządzanie procesami, dbałość o zasoby ludzkie i materialne.

Wymiar etatu – 1,00 (pełen)

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i Curriculum Vitae w zakresie niewykraczającym poza wymogi stanowiska;
 2. Oświadczenie o niekaralności;
 3. Kopie dokumentów koniecznych do potwierdzenia posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności w zakresie wynikającym z ogłoszenia.                                                                                                                                                             

Zainteresowane osoby powinny złożyć oferty w jednym z następujących trybów:

*w formie elektronicznej na adres: rektorat@pw.edu.pl - z dopiskiem: „oferta o naborze na stanowisko zastępcy kanclerza ds. technicznych” lub

* w zamkniętej kopercie w Biurze Rektora PW, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1, pok. 106 - z dopiskiem: „oferta o naborze na stanowisko zastępcy kanclerza ds. technicznych”

Termin składania ofert –  09 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu).

PW zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych dokumentów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia bez podania przyczyny.

Wytworzył(a): Biuro Spraw Osobowych PW

w dniu: 09.11.2021

Wprowadził(a) do BIP: Redaktor SO BSO

w dniu: 09.11.2021 12:35

Zaktualizował(a): Redaktor SO BSO

w dniu: 09.11.2021 12:35