•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Profesor Uczelni - Wydział Mechaniczny Technologiczny

Rektor informuje o konkursie na objęcie stanowiska profesora uczelni w Zakładzie Systemów Informatycznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 poz. 478 t.j.).

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać co najmniej stopień doktora habilitowanego i uzyskać pozytywną opinię rady jednostki organizacyjnej w której będą zatrudnieni. Powinni posiadać znaczące osiągnięcia naukowe stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej, odpowiadające co najmniej wymaganiom stawianym osobom ubiegającym się o stopień doktora habilitowanego w tej dyscyplinie. 

Od kandydata oczekuje się w szczególności:

 • posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja (lub jej wcześniejszemu odpowiednikowi),
 • zainteresowań naukowych w zakresie projektowania systemów informatycznych, zarządzania i pokrewnych,
 • prowadzenia badań interdyscyplinarnych w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego umożliwiającej prowadzenie zajęć dydaktycznych. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy;
 • odpisy dyplomów doktora oraz doktora habilitowanego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o uznaniu PW za podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie: 
  •  o pełnej zdolności do czynności prawnej;
  •  o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  •  o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  •  o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 poz. 478 t.j.) 
 • wykaz dorobku naukowego (z wyszczególnieniem pozycji w okresie ostatnich 5 lat) oraz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, zawierający: 
  • zwięzły, kilkustronicowy autoreferat przedstawiający zainteresowania badawcze i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia (zalecane podanie wskaźników bibliometrycznych) zawodowe oraz zamierzenia dotyczące przyszłej działalności,
  • spis publikacji z pełnymi danymi bibliograficznymi oraz z podaniem swojego numeru ORCID,
  • wykaz prac badawczych zrealizowanych pod kierunkiem kandydata z podaniem źródeł finansowania, zakresu tematycznego, liczby wykonawców pracy oraz wymiaru finansowego,
  • wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora, promotora pomocniczego oraz opiekuna naukowego doktorantów,
  • spis opracowanych recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, z podaniem nazwiska doktoranta bądź habilitanta oraz instytucji, dla której opracowano recenzję,
  • wykaz dorobku dydaktycznego,
  • wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat, pełnione w nich funkcje oraz wykaz funkcji pełnionych w przeszłości i obecnie w instytucjach akademickich lub poza nimi,
   z wyróżnieniem funkcji z wyboru,
  • wykaz ośrodków krajowych i zagranicznych z którymi kandydat współpracował z uwzględnieniem odbytych w nich staży długoterminowych. 
 • Skróconą informację o kandydacie.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 04.11.2021 r. do dnia 04.12.2021 r. w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych, Narbutta 86, Warszawa, 22 234 8123, iosp@pw.edu.pl

Bliższych informacji udziela: Bartłomiej Gładysz bartlomiej.gladysz@pw.edu.pl, sekretariat IOSP iosp@pw.edu.pl (informacje dotyczące formalności).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Konkurs [pdf] 102,75 kB

Wytworzył(a): JM Rektor PW

w dniu: 03.11.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 04.11.2021 10:05

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 04.11.2021 10:17