•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Asystent - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.).

Od kandydatów wymagane jest:

 • wykształcenie wyższe na kierunku inżynierii środowiska;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz w realizacji projektów/prac naukowo-badawczych;
 • minimum 1 rok stażu w specjalistycznym laboratorium w jednostce naukowej;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych laboratoryjnych i projektowych;
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną powierzchni ziemi, gospodarką odpadami oraz ocenami środowiskowymi i odorymetrią;
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu badań terenowych (pobieranie i przygotowanie próbek gleby i gruntu, odpadów oraz gazów procesowych do analiz) oraz w wykonywaniu badań laboratoryjnych pobieranych próbek, w szczególności dotyczących degradacji powierzchni ziemi, oceny źródeł emisji odorów i odorantów oraz oceny oddziaływania zapachowego obiektów gospodarki komunalnej;
 • biegła obsługa komputera, aplikacji MS Office;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • udokumentowany dorobek naukowy: publikacyjny i konferencyjny. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • wykaz dorobku naukowego i zawodowego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie: 
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej,
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia informacji o konkursie 07.04.2021 r. do dnia 07.05..2021 r. w Sekretariacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, pok. 302, tel. +48 22 234 78 87.

Bliższych informacji udziela: Anna Sodoś-Bartosiewicz (sekretariat.wibhis@pw.edu.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 15.05.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. 

Konkurs [pdf] 101,42 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

w dniu: 06.04.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 07.04.2021 09:00

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 07.04.2021 09:28