•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Mechatroniki

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne w Zakładzie Urządzeń Wykonawczych Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne / informatyka techniczna i telekomunikacja, ewentualnie inżynieria mechaniczna lub pokrewnych;
  3. biegła znajomość języka polskiego oraz dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego);
  4. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Urządzeń Wykonawczych Robotyki i Automatyki (patrz pkt. kolejny);
  5. znajomość zagadnień z obszarów projektowania, modelowania, sterowania i programowania układów automatyki i robotyki; optymalizacji; zastosowań technicznych sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego;
  6. prowadzenie udokumentowanej, aktywnej działalności naukowo-badawczej w zakresie wskazanym w punkcie powyżej;
  7. przygotowania do prowadzenia różnych form zajęć dydaktycznych w językach polskim i angielskim (wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia projektowe, prace dyplomowe) z przedmiotów związanych z automatyką i sterowaniem oraz przedmiotów specjalnościowych na kierunkach Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa oraz Mechatronika.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. odpis dyplomu doktorskiego;
  6. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  9. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 16.05.2023 do dnia 15.06.2023 w Sekretariacie Dziekana Wydziału Mechatroniki, ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa, pok. 121, tel. (22) 234 84 56.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.06.2023.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: dr hab. Barbara Siemiątkowska, prof. uczelni.
Konkurs [pdf] 433,55 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 16.05.2023 10:34

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 16.05.2023 10:34