•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Mechatroniki

Prorektor Politechniki Warszawskiej informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Inżynierii Fotonicznej w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.).

Od kandydatów wymagane jest:

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera; 
 • posiadanie stopnia naukowego doktora inżyniera lub doktora w dziedzinie fizyka;
 • profil zawodowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Inżynierii Fotonicznej; 
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych; 
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Optics and photonics applications, Opto-numerical Methods and Testing, Podstawy polowych pomiarów optycznych,  Optyka instrumentalna, Instrumental Optics, Mikrosystemy optyczne, Optical microsystems, w językach: polskim i angielskim, w tym ćwiczeń projektowych i sesji laboratoryjnych w obu językach;
 • gotowość do prowadzenia konsultacji, prac przejściowych, prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich, w języku polskim i angielskim;
 • prowadzenie prac badawczych w zakresie rozwoju optycznych metod badań, projektowania układów optomechatronicznych i zastosowania urządzeń optoelektronicznych i fotonicznych  w optycznych metodach pomiarowych i wizualizacyjnych;
 • organizacji i prowadzenia powierzonych zadań z zakresu organizacji i usprawniania procesu dydaktycznego;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • łatwość w kontaktach ze słuchaczami;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego. 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone  w ustawie Prawo o  szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 • oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika;
 • oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 • oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej;
 • oświadczenie:
  • o pełnej zdolności do czynności prawnej;
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 Ustawy z dna 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 poz.85 z poźń. zm.).

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 19.07.2020 w Sekretariacie Dziekana Wydziału Mechatroniki, ul.św. A. Boboli 8, 02-525 Warszawa, pok. 121, tel.: +48 22 234 8589, +48 22 234 8338

Bliższych informacji udziela: dr hab. inż. Michał Józwik  email: michal.jozwik@pw.edu.pl  

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 15.09.2020

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. 

Wytworzył(a): Prorektor ds. Ogólnych - prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński

w dniu: 17.06.2020

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 19.06.2020 09:23

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 25.06.2020 09:31