•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Inżynierii Materiałowej

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych, badawczych, badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauki inżynieryjno-techniczne w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa w Zakładzie Inżynierii Powierzchni na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. posiadanie stopnia naukowego doktora;
  3. bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (innego języka obcego);
  4. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Inżynierii Powierzchni na Wydziale Inżynierii Materiałowej;
  5. znajomość zagadnień związanych z elektrochemicznymi technikami badania odporności na korozję powłok galwanicznych, w tym polaryzacji liniowej i spektroskopii impedancyjnej;
  6. znajomość zagadnień związanych z charakteryzowaniem szybkości korozji powłok galwanicznych na podstawie spektroskopii impedancyjnej, pomiarów ubytku masy i wydzielania wodoru;
  7. umiejętność wytwarzania chemicznych i elektrochemicznych powłok kompozytowych na osnowie niklu i innych metali;
  8. umiejętność preparatyki próbek do badań metalograficznych i próbek do TEM, w tym umiejętność obsługi urządzeń do wycinania elektroiskrowego krążków oraz pocieniania ich w celu wytrawienia obszarów;
  9. doświadczenie w charakteryzowaniu i analizowaniu mikrostruktury powłok galwanicznych oraz powłok PVD (poparte publikacjami w czasopismach wysoko punktowanych);
  10. doświadczenie w badaniu chropowatości, adhezji, nano- i mikrotwardości, odporności na zużycie powłok galwanicznych oraz powłok PVD;
  11. doświadczenie w charakteryzowaniu materiałów przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej i innych technik pozwalających na ich dokładnie scharakteryzowanie;
  12. współpraca z zagranicznymi jednostkami naukowymi (poparta publikacjami w czasopismach);
  13. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim, z przedmiotów takich jak: inżynieria powierzchni, chemia, laboratorium funkcjonalizacji materiałów, laboratorium chemicznych źródeł prądu, technologia informacyjna, oraz w języku angielskim z materiałów stosowanych w farmacji i kosmetologii.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. odpis dyplomu doktorskiego;
  6. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  9. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 17.11.2022 do dnia 17.12.2023 w pok. 206 na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ul. Wołoska 141, tel. 22 234 87 29
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.01.2023.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: Prof. Anna Boczkowska, Dziekan WIM PW.
Konkurs [pdf] 177,01 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 17.11.2022 13:53

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 17.11.2022 13:53