•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie inżynieria środowiska lub pokrewnym;
  2. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;
  3. znajomość zagadnień związanych z zaopatrzeniem w wodę, oczyszczaniem ścieków i przeróbką osadów ściekowych;
  4. znajomość zagadnień związanych z projektowaniem obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych;
  5. znajomość oprogramowań do projektowania oczyszczalni ścieków;
  6. doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych z zakresu systemów wodociągowo-kanalizacyjnych;
  7. dobra znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2;
  8. dobra umiejętność współpracy w zespołach;
  9. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i w języku angielskim;
  10. mile widziane doświadczenie w obszarze współpracy międzynarodowej;
  11. mile widziane są kompetencje w zakresie systemów zarządzania środowiskowego.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  6. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  7. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  8. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 23.11.2022 r. do dnia 23.12.2022 r. w Sekretariacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, pok. 302, tel. +48 22 234 78 87
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 10.01.2023r .
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: Anna Sodoś-Bartosiewicz (sekretariat.wibhis@pw.edu.pl).
Konkurs [pdf] 365,31 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 23.11.2022 12:32

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 23.11.2022 12:32