•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. posiadanie stopnia naukowego doktora;
  3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  4. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Teorii Obwodów i Sygnałów;
  5. znajomość technik cyfrowego przetwarzania sygnałów;
  6. znajomość zagadnień związanych z radiolokacją i cyfrowym przetwarzaniem sygnałów;
  7. znajomość zagadnień związanych z radiokomunikacją i nowymi technikami telekomunikacyjnymi 5G i 6G;
  8. znajomość zagadnień związanych z połączonymi systemami radarowo-komunikacyjnymi;
  9. znajomość zagadnień związanych z platformami sprzętowymi SDR (ang. Software Defined Radio);
  10. umiejętność programowania z wykorzystaniem środowiska obliczeniowego MATLAB;
  11. umiejętność pracy w zespole;
  12. doświadczenie w konstrukcji demonstratorów radarów i systemów telekomunikacyjnych. 
 2. Kandydat realizować będzie zadania badawcze w ramach projektu badawczego pt.: „Systemy radarów z funkcją komunikacji” (ang. Joint radar-communication systems) - porozumienie nr 1820/11/Z01/Z10/2022 w sprawie wykonania projektów badawczych wyłonionych w konkursie w ramach programu POSTDOC PW edycja nr 2 finansowanych w ramach Projektu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" realizowanego w Politechnice Warszawskiej, Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Samczyński, profesor uczelni. Streszczenie projektu stanowi załącznik do informacji o konkursie. Planowany okres zatrudnienia: 01.04.2023 r – 31.03.2025 r. Zakres obowiązków kandydata zgodnie z wnioskiem o finansowanie obejmuje:
  1. Wykonanie studiów literaturowych nt. aktualnego stanu wiedzy w tematyce połączonych systemów radarowo-komunikacyjnych, różnych podejść do łączonych systemów radarowych, rodzajów modulacji, zasad ich działania oraz parametrów transmisji w celu określenia ich mocnych i słabych stron. Przeprowadzone zostaną symulacje mające na celu oszacowanie wydajności systemów oraz określenie ich możliwości i ograniczeń. W wyniku przeprowadzonych badań do dalszych prac badawczych zostanie wybrany co najmniej jeden typ rodzaju modulacji i architektura systemu;
  2. Opracowanie demonstratora połączonego systemu radarowo-komunikacyjnego;
  3. Opracowanie i implementacja algorytmów przetwarzania sygnałów dla technologii połączonego systemu radarowo-komunikacyjnego;
  4. Przygotowanie publikacji naukowych w punktowanych czasopismach z listy JCR;
  5. Przygotowanie propozycji projektu badawczego i złożenie wniosku o finansowanie go z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych.
 3. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 4. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. odpis dyplomu doktorskiego;
  6. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (jeśli istnieje);
  7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  9. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy;
  10. Osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów i doktoratu poza granicą Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązane są do złożenia dokumentu potwierdzającego, że dany zagraniczny dyplom lub stopień naukowy jest uznawany w Polsce. Do tego celu można skorzystać z narzędzia KWALIFIKATOR na stronie Narodowej Agencji Wymiany Narodowej – NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/system-kwalifikator. Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. W przypadku braku potwierdzenia uznawalności dyplomu z NAWA, kandydat musi przedstawić dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu w Polsce: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-dyplomow.
 5. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 03.11.2022 r. do dnia 03.12.2022 r. w Sekretariacie Instytutu Systemów Elektronicznych, Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 217, 00-665 Warszawa, tel. (+48 22) 234-77-44, e-mail: praca@ise.pw.edu.pl lub malgorzata.drobny@pw.edu.pl z dopiskiem: Adiunkt badawczy, Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów (POST-DOC).
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.12.2022 r.
 7. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 8. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 9. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 10. Bliższych informacji udziela: Kierownik Projektu, tel. (+48 22) 234-5588, e-mail: piotr.samczynski@pw.edu.pl
Konkurs [pdf] 218,87 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 03.11.2022 08:27

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 03.11.2022 08:33