•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., zwana dalej „ustawą”.

Od kandydatów wymagane jest:

 1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra ekonomii lub tytułu równorzędnego;
 2. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub stopnia równoważnego ze stopniem naukowym doktora nauk ekonomicznych nadawanym w Polsce;
 3. posiadanie dorobku naukowego i dydaktycznego z zakresu nauk ekonomicznych;
 4. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim w ww. zakresie;
 5. posiadanie dorobku publikacyjnego za lata 2020-2022 o łącznej wartości punktowej co najmniej 100 pkt, w tym dwóch publikacji za co najmniej 40 pkt, w postaci monografii naukowych, redakcji monografii lub rozdziałów w monografiach opublikowanych w wydawnictwach z poziomu I lub II wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, sporządzonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub artykułów w czasopismach naukowych ujętych w wykazie sporządzonym na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ww. ustawy;
 6. bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego), w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 7. doświadczenie w ubieganiu się i realizacji projektów badawczych w ramach konkursów ogłoszonych przez NCBiR, NCN, ERC lub w ramach innych krajowych bądź zagranicznych konkursów będzie dodatkowym atutem.

W przypadku zatrudnienia od pracownika będzie się wymagać m.in.:

 1. prowadzenia badań naukowych mieszczących się w zakresie badań Zakładu Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej oraz włączenia się w prace Wydziału Administracji i Nauk Społecznych;
 2. złożenia do publikacji, w każdym roku zatrudnienia, artykułu w czasopiśmie naukowym, które według aktualnego ministerialnego wykazu punktowanych czasopism naukowych jest przypisane do dyscypliny ekonomia i finanse i ma przypisaną wartość punktową co najmniej 70 pkt;
 3. do momentu otrzymania projektu badawczego w ramach konkursów ogłoszonych przez NCBiR, NCN, ERC lub w ramach innych krajowych bądź międzynarodowych konkursów – złożenia w każdym roku zatrudnienia co najmniej jednego wniosku o finansowanie projektu badawczego;
 4. pisemnego oświadczenia upoważniającego Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie ekonomia i finanse;
 5. prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim, a także gotowości do prowadzenia zajęć w języku angielskim (innym języku obcym) na rzecz Politechniki Warszawskiej;
 6. aktywnego włączenia się w życie naukowe Wydziału i Zakładu.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118-121 Statutu PW.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 5. odpis dyplomu doktorskiego lub dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora w zakresie nauk ekonomicznych;
 6. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 9. upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 10. oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć pracownika;
 11. oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej;
 12. oświadczenie o:
  1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
  2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
  3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
  5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust. 10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.

1. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 13.06.2022 r. do dnia 13.07.2022 r. na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1, pok. 224 b, tel. (22) 234-59-58

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 10.09.2022 r.

3. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

4. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

5. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

6. Bliższych informacji udziela: mgr Agnieszka Kapczyńska tel. (22) 234-59-58

Konkurs [pdf] 433,93 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 13.06.2022 09:39

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 13.06.2022 09:39