•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Prorektor ds. Ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Filozofii i Etyki w Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 poz.85 z późn. zm.). Stanowisko typu „post-doc” będzie finansowane w ramach projektu badawczego numer 2019/35/B/HS1/03281pt. Konstrukcja teorii w empirycznych naukach społecznych i naukach behawioralnych realizowanego pod kierownictwem dr.  Franka Zenkera. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS-18”. Szczegółowy opis projektu znajduje się tutaj. Zatrudnienie na stanowisku jest przewidziane na 24 miesiące z wynagrodzeniem brutto 120 tys. PLN rocznie (wynagrodzenie netto zależy od obciążeń podatkowych i składek ZUS w Polsce). 

Z budżetu projektu finansowana będzie infrastruktura konieczna dla jego wdrożenia, fundusze na spotkania, krótkoterminowe wyjazdy, konferencje i działania dodatkowe. Projekt stanowi krytyczną odpowiedź na brak zaawansowanych teoretycznych superstruktur w empirycznych naukach społecznych i behawioralnych (ENSB). ENSB przyjmuje semantyczne podejście do struktur teoretycznych. Głównym celem projektu jest opracowanie zestawu narzędzi do (re)konstruowania teorii. Narzędzia te umożliwią naukowcom reprezentującym ENBS formułowanie hipotez oraz integrowanie/różnicowanie hipotez w określonych ramach teoretycznych. Ponieważ przygotowywany zestaw narzędzi powinien być poznawczo dostępny dla współczesnych nauk ENSB, projekt „umniejsza” rolę logiki formalnej i teorii mnogości jako narzędzi służących do reprezentowania, a pierwszoplanową rolę przyznaje topologii (przestrzeniom pojęciowym). 

Od kandydatów wymagane jest:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora filozofii lub doktora w dyscyplinie związanej z tematyką projektu.
 • Specjalizacja z zakresu jednego lub kilku poniższych zagadnień: analiza pojęciowa, rekonstrukcja teorii, a szczególnie ujęcie semantyczne, topologia/przestrzenie pojęciowe, wnioski statystyczne (w tym metaanalizy), filozofia nauki.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną wymianę naukową.

Dodatkowymi atutami będą:

 • Publikacje z zakresu tematyki projektu.
 • Dodatkowe wykształcenie lub kompetencje w obszarze nauk społecznych i behawioralnych.
 • Dodatkowe wykształcenie lub kompetencje w zakresie nauk formalnych.
 • Umiejętności organizacyjne/administracyjne/medialne.

Dodatkowe warunki:

 • Stopień doktora nie został nadany kandydatowi przez Politechnikę Warszawską.
 • Kandydat uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (przewidywane zatrudnienie od 1 lutego 2021 r.). Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.
 • W okresie pobierania wynagrodzenia kandydat nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN;
 • W okresie pobierania wynagrodzenia kandydat nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski. 

Kandydat ubiegający się o wymienione stanowisko powinien spełniać wymagania określone w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm. ) oraz od §118 do §121 Statutu PW

Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty (w jednym PDFie, jeśli będą składane elektronicznie) do akapitu „wymienione dokumenty…”

Wymienione   dokumenty  należy  składać  w  terminie  od  dnia  ogłoszenia  informacji o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych 16.11.2020 do dnia 16.12.2020 r. w Sekretariacie Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1, pok. 203, tel. (22) 234-59-58 lub (22) 234-64-17. Zgłoszenia elektroniczne należy przesyłać na adres agnieszka.kapczynska@pw.edu.pl.

W przypadku pytań dotyczących stanowiska, prosimy o kontakt z kierownikiem projektu: frank.zenker@pw.edu.pl.   Informacji administracyjnych udziela  Agnieszka Kapczyńska tel. (22) 234-59-58, agnieszka.kapczynska@pw.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 15.01.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Wytworzył(a): Prorektor ds. Ogólnych

w dniu: 12.11.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 16.11.2020 10:14

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 16.11.2020 10:14