•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nauczycieli

Adiunkt - Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne w Dziale Inteligentnych Systemów Półprzewodnikowych (SEMINSYS) w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

 1. Od kandydatów wymagane jest:
  1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed zatrudnieniem;
  3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, pozwalająca na czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, swobodną pracę z anglojęzyczną literaturą naukową oraz składanie wniosków o przyznanie grantów naukowych, także z uwzględnieniem współpracy międzynarodowej;
  4. umiejętność posługiwania się językiem polskim w mowie i w piśmie umożliwiająca skuteczne ubieganie się o granty naukowe w polskich instytucjach finansujących działalność badawczą oraz prowadzenie projektów naukowych we współpracy z polskimi instytucjami finansującymi;
  5. dorobek naukowy w postaci co najmniej współautorstwa 8 publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Report (JCR);
  6. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową z technologii półprzewodników potwierdzony dorobkiem publikacyjnym, uczestnictwem w projektach naukowych oraz doświadczeniem zawodowym;
  7. min. 3 letnie doświadczenie w pracy w pomieszczaniach o podwyższonej klasie czystości (cleanroom);
  8. staż zagraniczny (min. 6 miesięcy) w ośrodku naukowym ukierunkowanym na badania z zakresu elektroniki, posiadającym pomieszczenia o podwyższonej czystości typu (cleanroom);
  9. praktyczna wiedza z zakresu technik analitycznych: SEM, mikroskopia optyczna;
  10. praktyczna wiedza z zakresu technologii półprzewodnikowej obejmująca: litografii wiązką elektronową, fotolitografii, chemii emulsji fotoczułych;
  11. doświadczenie w pracy z oprogramowaniem do przygotowywania procesów litografii;
  12. znajomość technik pomiarowych stosowanych w układach fotoniki scalonej;
  13. doświadczenie w zakresie organizacji pracy laboratorium, przygotowywania protokołów i procedur laboratoryjnych, przygotowywania publikacji naukowych w języku angielskim i polskim, przygotowywania raportów z badań;
  14. doświadczenie w prowadzeniu badań, potwierdzone dorobkiem publikacyjnym oraz uczestnictwem w projektach naukowych.
 2. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW.
 3. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
  1. podanie do prorektora ds. ogólnych;
  2. życiorys;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  5. odpis dyplomu doktorskiego;
  6. wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
  7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
  8. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  9. oświadczenie o:
   1. pełnej zdolności do czynności prawnej,
   2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
   3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy,
   5. spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.
 4. Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu 25.05.2023 r. do 24.06.2023 r. w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, email: katarzyna.potera@pw.edu.pl
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 15.07.2023 r.
 6. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 8. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
 9. Bliższych informacji udziela: katarzyna.potera@pw.edu.pl
Konkurs [pdf] 179,20 kB

Wytworzył(a): Prorektor ds. ogólnych

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 25.05.2023 09:59

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 25.05.2023 09:59