BIP PW / Władze / Prorektorzy

Prorektor ds. Ogólnych

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 109
00-661 Warszawa

e-mail: prorektor.ogolne@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7420
tel. miejski: 22 621 6886

Sekretariat

mgr Małgorzata Sadkowska

Starszy specjalista ds. administracyjnych
Sekretariat Prorektora ds. ogólnych

Gmach Główny, pok. 109

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7420
tel. miejski: 22 621 6886
fax: 22 234 7209
e-mail: malgorzata.sadkowska@pw.edu.pl

Zakres działania prorektora ds.ogólnych

1) sprawy organizacji i zarządzania, w tym struktury organizacyjnej Uczelni, inicjowanie
i nadzorowanie działań zmierzających do doskonalenia tej struktury, sporządzanie odpowiednich analiz i przedkładanie propozycji zmian;
2) nadzór nad tworzeniem i funkcjonowaniem systemu wewnętrznych aktów prawnych oraz organizacją obsługi prawnej;
3) nadzór nad administracją i gospodarką Uczelni w zakresie zwykłego zarządu;
4) ustalanie i korygowanie rocznych planów kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego;
5) inicjowanie i nadzór nad realizacją działań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami;
6) sprawy polityki kadrowej, płacowej i zatrudnienia oraz warunków pracy, w tym nadzór nad Inspektoratem BHP;
7) sprawy polityki socjalnej, w tym nadzór nad wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
8) współpracę z organizacjami związkowymi i społecznymi działającymi na terenie Uczelni,
w sprawach objętych jego zakresem działania;
9) nadzór nad informacją publiczną i jej udostępnianiem (w tym Biuletynem Informacji Publicznej);
10) nadzór nad sprawami z zakresu obronności, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
11) nadzór nad sprawami bezpieczeństwa i ochroną mienia Uczelni;
12) koordynację działań związanych z przyznawaniem nagród i odznaczeń;
13) koordynowanie prac sprawozdawczych z działalności Uczelni;
14) nadzór nad gospodarowaniem mieniem i działalnością inwestycyjną oraz remontowo-modernizacyjną Uczelni;
15) nadzór prac nad przygotowaniem i realizacją budżetu Uczelni.