BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Oficyna Wydawnicza PW / Dyrektor – Redaktor Naczelny